снимка от пресконференцията

Днес в Заседателната зала в сградата на Община Златоград се проведе пресконференция по повод сключения договор по проект  BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се реализира в партньорство между Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ и Община Златоград и е на обща стойност 391 155.58 лв., от които 332 482.25 лв. европейско и 58 673.33 лв. национално съфинансиране.

Събитието бе открито от г-жа Елка Чаушева – Секретар на Община Златоград. Приветствие към присъстващите отправи г-жа Емилия Кръстева – председател на Общински съвет – Златоград.

Представители на водещата организация Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ представиха целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта. В събитието взеха участие представители на местната администрация и представители на Дирекция „Бюро по труда“ – Златоград.

Проектът предвижда създаване на социално предприятие в град Златоград, което ще осигури субсидирана заетост за период до 12 месеца на 32 лица от уязвими групи и ще продължи да функционира и след края на проекта, запазвайки заетостта на поне 16 от наетите лица от целевата група.

Социалното предприятие ще развива  дейности в две направления: „обществена пералня с химическо чистене“ и „благоустрояване, озеленяване и почистване на  зелени площи“.

Целева група на проекта са 32 лица в неравностойно положение на пазара на труда, в т.ч.: безработни лица с трайни увреждания; безработни лица над 54 годишна възраст; продължително безработни лица; безработни лица с основно образование и без професионална квалификация; безработни самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст.

С изпълнение на проекта ще се даде възможност на хората от целевата група да получат заетост, както и нужната психологическа подкрепа и мотивация. С оглед на изискванията на новите работни места те ще придобият ключови компетенции или професионална квалификация, които са основна предпоставка за тяхната успешна дългосрочна реализация на трудовия пазар и пълноправно участие в обществения живот.

В рамките на проекта ще бъде доставено оборудване съобразно спецификата на новоразкритите работни места и ще се реализират мерки за популяризиране на социалното предприемачество и социалния ефект от дейността на новото социално предприятие.

изтегли презентация от пресконференцията

Разкажете за нас