Финансиране: Община Варна

Проектът имаше за цел да осъществи превенция на асоциално поведение на ученици във възрастовия диапазон 14-20 години чрез провеждане на информационно-образователна кампания в два модула: Модул 1 „Агресията и нейните лица” и Модул 2 „Да се научим да овладяваме агресивното поведение”.

Преки ползватели на проекта бяха 120 ученици от 2 варненски училища, които са изразили подкрепа към проекта и ангажимент да наберат участници в информационната кампания по превенция, а именно: Варненска търговска гимназия «Г.С.Раковски» и ПГГСД «Н.Хайтов».

В рамките на инициативата бяха проведени образователни беседи по общо 4 теми, свързани с превенция на агресията, изработени и разпространени са образователно-информационни материали, проследи се обратната връзка с целевата група и степента на полезност на получената информация.  В края на проекта се проведе състезание между двете училища за най-добър подход при разрешаване на конфликт и справяне с агресивно поведение. Младежите от своя страна дадоха  предложения за мерки за намаляване на агресията в училище, които биха могли да се възприемат от ръководствата на двете училища.

Разкажете за нас