Проектът е на стойност 18584.77 евро и се осъществи с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

В рамките на проекта 30 варненски младежи подобриха своите компетенции за активно участие в процеса на вземане на решения на местно ниво. За тази цел младежите преминаха 8 обучителни панела, в които се запознаха със структурата на местната власт, публичните институции в град Варна и тяхното функциониране, с правата си като граждани във връзка с участието в младежката политика.

Младежите имаха възможността да присъстват на заседанията на общинския съвет, които са отворени за граждани, бяха насърчавани да изразяват своята позиция пред медиите, да изготвят и обосновават свои предложения за промени в някои аспекти от местната политика.

Проектът обхвана младежи от различни социални групи и възраст с цел да има максимално широко представителство на интересите на младите хора. Това са студенти, безработни и млади професионалисти, млади майки, младежи с икономически и/или социални трудности, младежи , които са активно включени в младежки НПО и неформални организации и групи, млади доброволци, младежи с увреждания.

Проектът си постави за цели да популяризира дейността и мисията на Младежкия Форум за партньорство с местната власт и Консултативния Младежки Съвет и да мотивира младежите за включването им в тези граждански структури като средство за защита на младежките интереси и потребности. Това са вече създадени механизми за участие на младите варненци в процеса на вземане на решения, които обаче не са достатъчно добре познати на младите хора, нечленуващи в НПО.

Основните резултати, които постигна проекта са: 50% от участници от проекта се присъединиха към Младежкия форум за партньорство в местната власт; поне 10 младежи взеха участие в открити заседания на Общински съвет – Варна; поне 30% от участниците се включиха като членове на младежки НПО, неформални граждански структури или като младежки доброволци; поне 2 предложения от страна на участниците в проекта за промяна в някои аспекти на местната политика.

По този начин създадените вече механизми изпълняват по-ефективно своята роля да координират усилията на участващите млади хора за осъществяване на взаимодействие между тях и местната власт и ефективно решаване на младежките проблеми.

След обучението младите хора влязоха в ролята на обучители за провеждането на мащабна информационна кампания не само в град Варна, но и в няколко от малките населени места,  както и паралелна дигитална кампания, целяща повишаване на осведомеността на младите хора как ефективно могат да участват в живота на общината, за да се гарантира зачитането на техните интереси, прозрачността и отчетността на управлението.

Създаден е пул от млади тренери, които да предоставят информация и обучение на други младежи.

Разкажете за нас