Начало: 01.06.2018 г.

Край: 02.03.2020 г.

Описание:

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство между Национална професионалната гимназия по горско стопанство „Хр. Ботев” – Велинград и NET IN ACTION, Италия.

Основните цели на проекта са:

1) Изграждане на нови професионални компетенции и надграждане на уменията на учениците в областта на устойчивото управление на горите, подобряване на техните знания и умения за поддържане на жизнени, продуктивни и многофункционални горски екосистеми, изграждане на умения за опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие в горските територии, усвояване на нови умения за изследване и съхраняване на територии с висока природна ценност ;

2) Повишаване на езиковите и интеркултурните умения на учениците;

3) Създаване на международно партньорство, което да насърчи интернационализацията на НПГГС „Хр.Ботев“ и възможностите за повишаване на качеството на професионалното образование.

Практиката ще се осъществи изцяло в реална работна среда в град Болоня (Италия) в компании, ангажирани със защита на дивата и рядката флора, опазване на горските продукти, мониторинг на спазването на правилата и регулациите в регионалните паркове и природните ресурси, управление на горските ресурси като място за рекреация, проучвания, анализ и планиране в областта на опазването на горите, мениджмънт на природни паркове, национални природни резервати, защитени територии, компании в областта на планиране на развитието на горските територии.

Учениците ще получат възможност да усвоят италианския опит и добри практики в сферата на опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие в горските територии.

Практическите дейности, които учениците ще изпълняват на работните места включват: участие в мониторинговите дейности; участие в дейностите по опазване на горите; залесяване, почистване и подрязване на клони  и храсти в зелените територии; събиране на данни за биологичното и ландшафтното разнообразие в горските територии; залесяване и попълване на обекти с горски фиданки; участие в проекти за възстановяване и облагородяване на горската среда; участие в проучвания и мероприятия в защитени територии и др.

Участници в проекта са 20 ученици на възраст 16-19 г. в етап на първоначално професионално образование в ПГГС „Хр.Ботев“ и 2 придружаващи учители.

Практиката ще бъде с продължителност от 4 седмици.

Разкажете за нас