Начало: 01.06.2018 г.

Край: 02.03.2020 г.

Описание:

Сдружение „ЦРПБ“ консултира подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между ПГСС „Ангел Кънчев“  и Асоциация Мундус, Испания.

Основните цели на проекта са:

  1. Подобряване на практическите компетенции на 20 ученици от ПГСС „Ангел Кънчев“ в сферата на органичното лозарство, винарство и зърнопроизводство – традиционни за региона отрасли;
  2. Подобряване капацитета на ПГСС „Ангел Кънчев“ за междуинституционално сътрудничество на европейско ниво;
  3. Разширяване на езиковите компетенции и мултикултурните умения на ползвателите в проекта.

Участници в проекта са 20 ученици от ПГСС „Ангел Кънчев“ , придружавани от 2 учители.

Практиката ще бъде с продължителност от 4 седмици и ще се реализира през месец август 2019 г.

Мястото на провеждане е град Сарагоса, Испания.

С реализацията на практиката учениците ще придобият следните професионални компетенции:

– Запознаване с технологията на отглеждане на различните сортове грозде по екологичен начин, обработката и напояването на почвите, събирането на реколката, преработката, дистрибуцията на продукцията.

– Усвояване на специфични умения в  лозарството – за сортиране и преработка на органично грозде.

– Усвояване на методите на приготвяне на биотор за лозовите насаждения, методи на компостиране и екологична растителна защита в органичното лозарство.

– Запознаване със стандартите и технологиите за производство на органично вино, наблюдение на технологиите и запознаване със спецификата и цикъла за производство.

– Запознаване с методите за управление на добива и качеството при органичните зърнени и фуражни култури.

– Овладяване на методите на сеитбообращенията, основните принципи и методи за органично зърнопроизводство, начини за съхранение и реализация на продукцията.

– Изграждане на умения за компостиране и екологично торене при зърнопроизводството и умения за работа с модерна земеделска техника за събиране на реколтатата.

– Познания за регламентите и регулациите на ЕС в секторите на органичното лозарство и зърнопроизводство и тяхното практическо приложение в дейността на фермите.

Освен споменатите професионални компетенции учениците ще подобрят своите социални и комуникационни умения, ще станат по-гъвкави и адаптивни, ще усвоят умения за работа в мултикултурна среда.

Разкажете за нас