Начало: 01.09.2017 г.

Край: 28.02.2019 г.

Описание:

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между ПГСС „Св.Г.Победоносец“, гр. Суворово и италианския център за професионално обучение IFOM.

Проектът си поставя 3  ключови цели:

  1. Да се подобрят професионалните, личностните и социалните компетенции на 40 ученици от ПГСС „Св.Г.Победоносец“ чрез провеждане на практика в органични стопанства в Италия;
  2. Да се подобрят езиковите и интеркултурните компетенции на ползвателите от ПГСС „Св.Г.Победоносец“, с което те да станат по-конкуретноспособни на европейския пазар на труда;
  3. Да се поставят основите на ново институционално сътрудничество с центъра за професионално обучение IFOM и неговата мрежа от работодателски организации, с което ще се подобри капацитета на училището за международна дейност и межднародни мобилности.

Проектът е насочен към 40 ученици от ПГСС „Св.Г.Победоносец“  във възрастовия диапазон 15-20 г. , 2 придружаващи учители  от специалните предмети и 2 придружаващи учители по чужд език.

Участниците ще бъдат разпределени в две групи мобилности, всяка състояща се от 20 ученици и 2 учители.

С реализацията на практиката учениците ще придобият следните професионални компетенции:

– Умения да спазват принципите  при изграждането на ферма за биологично земеделско производство;

– Умения да прилагат методите в биологичното растениевъдсто и биологичното животновъдство;

– Умения да контролират качеството на произведената продукция;

-Умения да приготвят и правилно да използват органичните и минерални торове и препарати;

– Умения да приготвят биологичен фураж;

–  Умения да опазват генетичните ресурси – породи и сортове в съответствие с правилата на органичното селско стопанство;

– Познания за регламентите и регулациите на ЕС в сектора и тяхното практическо приложение в дейността на фермата;

– Запознатост с иновативни практики за социално предприемачество в сферата на органичното земеделие и маркетинг на органична продукция чрез собствен продажбен пункт във фермата.

Освен споменатите професионални компетенции учениците ще подобрят своите социални и комуникационни умения, ще станат по-гъвкави и адаптивни, ще усвоят умения за работа в мултикултурна среда, ще бъдат по-мотивирани за учене, ще  подобрят своето ниво на владеене по английски език по време на предварителната подготовка и чрез мобилността.

Всичко това ще допринесе за развитието на личностните умения на участниците и ще подобри тяхната пригодност за бъдеща заетост не само в България, но и на европейския пазар на труда.

Разкажете за нас