Проект „Не на младежката безработица чрез социално предприемачество” е финансиран по Програма ‘Младежта в действие’ на ЕК, администрирана в България от НЦЕМПИ.

Общата цел на проекта е: да насърчи ангажимента на младите хора за справяне с проблемите на младежката безработица чрез социалното предприемачество като алтернатива за заетост на уязвимите групи.

Специфичната цел на проекта бе: изграждане на капацитет на 20 младежи , сред които младежи с увреждания и безработни младежи за стартиране и управление на социално предприятие, както и популяризиране на модели и добри практики на социалното предприемачество като алтернатива за заетост и борба с младежката безработица.

В допълнение проектът провокира дебата за младежката безработица и алтернативите за младите хора в неравностойно положение, проблема със социалната изолация и бедността сред  уязвимите групи младежи – безработни младежи, младежи с увреждания , младежи от селските общности, млади роми, млади мигранти, младежи, напускащи специализирани институции за предоставяне на социални услуги и др.

Основните дейности в младежката инициатива бяха: провеждане на неформално обучение за стариране и развитие на социално предприятие с 20 младежи – участници, разработка на 3 бизнес плана и маркетингови стратегии за развитие на социален бизнес, провеждане на консултации с експерти и изготвяне на документация за регистриране на социално предприятие,  провеждане на младежка конференция с 40  участници, подготовка и разпространение сред целевите групи на Наръчник с основните стъпки за създаване на социално предприятие.

Разкажете за нас