Начало: 01.09.2017 г.

Край: 28.02.2019 г.

Описание:

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, изпълняван от ПГТТ„Христо Ботев”, гр. Смолян в партньорство с Net in Action (Италия).

Целите, които си поставяме с проекта са:

  1. Развитие и надграждане на знанията, уменията и компетентностите на учениците от специалност „Компютърна техника и технологии“ и специалност „Автотранспортна техника“ с акцент върху резултатите от ученето с оглед на пригодността за заетост и подобряване на шансовете за успешен старт в кариерата след завършване.
  2. Насърчаване на ученето в реална работна среда чрез надграждане и задълбочаване на партньорството на ПГТТ „Хр.Ботев“ с Net in Action (Болоня) и сътрудничество с мрежа от приемащи работодатели.
  3. Разширяване на уменията на ползвателите за работа в мултикултурна среда, подобряване на техните интеркултурни и езикови компетенции.

В мобилността участват общо 22 ползватели. Това са: 20 ученици от ПГТТ „Христо Ботев“ в етап на начално професионално обучение на възраст 15-19 г. и  2 придружаващи учители. Практиката се провежда изцяло в реална работна среда в гр. Болоня, Италия. Учениците са разпределени в  малки групи в различни приемащи компании от сектора на ИКТ и на автомеханиката.

Общата продължителност на практиката е 20 работни дни.

В резултат от участието в мобилността учениците от специалност „Компютърна техника и технологии“ ще надградят своите компетенции от училище чрез разширяване на познанията по програмиране, придобиване на нови умения за разработване на бази данни и уеб услуги, които да комуникират с тях, умения за работа с уеб приложения за мобилни платформи, умения за дизайн на уеб приложения за мобилни платформи.

Основните знания и умения, които учениците от специалност „Автотранспортна техника“ ще придобият и подобрят чрез проекта са: нови умения за работа със съвременни уреди и инструменти при извършване на техническо обслужване на двигателите с вътрешно горене и на автомобилите; познаване на съвременните уреди и инструменти за диагностика и умения за извършване в правилна технологична последователност на основните диагностични операции и установяване на причините за повреди чрез съвременни методи и средства; умения за разчитане на технологични схеми и карти, технически чертежи, каталози и друга специфична техническа документация; умения за извършване на компютърна диагностика на автомобила.

Като признание за придобитите знания и умения учениците ще получат сертификат Europass – мобилност, сертификат от Net in Action, референции от компаниите, индивидуална оценъчна карта, издадена от наставника в компанията, удостоверяваща знанията и уменията в края на мобилността, удостоверение от ПГТТ „Хр.Ботев“ .

Разкажете за нас