Начало: 01.06.2018 г.

Край: 02.03.2020 г.

Описание:

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство между Професионалната  гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо Кр. Яворов“ град Гоце Делчев и STAGE WITHIN EUROPEAN PROGRAMMES, S.L. (Испания).

Участници в проекта са 40 ученици от ПГМСС „П.Яворов“ на възраст 15-19 г. в етап на първоначално професионално образование по селскостопански специалности.  Участниците ще бъдат разпределени в 2 потока мобилности от 20 ученици и 2 придружаващи учители.

Целите на проекта са както следва:

1) Надграждане на знанията, практическите умения и професионалните компетенции на учениците, придобити в училище чрез усвояване на умения за прилагане на принципите  и методите на екологичното селско стопанство.

2) Подобряване на езиковите, интеркултурните и социалните компетенции на ползвателите, тяхната мотивация за учене и професионално развитие и конкуретноспособността им на пазара на труда.

3)  Подобряване на капацитета на ПГМСС „П.Яворов“ да работи на европейско ниво чрез създаване на партньорство с испанска организация за организиране на стажове и практики в ПОО.

Практиката ще се осъществи изцяло в реална работна среда, в   утвърдени  аграрни стопанства за екологично земеделие в околностите на град Севиля, Испания .

С оглед на идентифицираните нужди на ПГМСС „П.Яворов“  ще бъдат постигнати следните обучителни резултати:

– Задълбочени познания относно практическото приложение на регламентите  на ЕС за екологично отглеждане на растителна и животновъдна продукция и изискванията за сертифициране на биологичната продукция;

– Умения за прилагане на принципите  и методите в екологичното зеленчукопроизводство и овощарство, както и при отглеждането на екологични маслодайни растения;

– Умения за приготвяне на органична тор и приложение на методи за  растителна защита и борба с вредителите по екологичен начин;

– Умения за приготвяне на биологичен фураж , практическо приложение на методите за органично отглеждане на селскостопански животни и приложение на методи за превенция на заболяванията сред животните по екологичен начин;

– Усвояване на методи на органично отглеждане на растения и животни чрез методите на аквапониката – хибридна система, която комбинира органичното земеделие, хидропониката и рециркулационните аквакултурни системи.

Разкажете за нас