Проект „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, договор № BG05M9OP001-2.010-0674-C01, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси

Начало: 01.07.2018 г.

Край: 01.12.2019 г.

Описание:

Сдружение „ЦРПБ“ е водещ изпълнител на проекта. Община Златоград е партньор.

Проектът предвижда създаване на социално предприятие в град Златоград, което ще осигури субсидирана заетост за период от 12 месеца на 32 лица от уязвими групи и ще продължи да функционира устойчиво и след края на проекта, запазвайки заетостта на поне 16 от наетите лица от целевата група.

Социалното предприятие ще бъде създадено в структурата на сдружението-кандидат, като клонът на сдружението в град Златоград ще започне да функционира като социално предприятие чрез настоящия проект.

Идеята за създаването на социално предприятие е обусловена от местната необходимост, предвид високата безработица в община Златоград и наличието на социален проблем, свързан с големия брой уязвими групи без доходи, в риск от социална изолация и бедност.

Социалното предприятие ще развива  дейности в две направления: „обществена пералня с химическо чистене“ и „благоустрояване, озеленяване и почистване на  зелени площи“.

Целева група на проекта са 32 лица в неравностойно положение на пазара на труда, в т.ч. безработни лица с трайни увреждания; безработни лица над 54 годишна възраст; продължително безработни лица; безработни лица с основно образование и без професионална квалификация; безработни самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст.

С изпълнение на проекта ще се даде възможност на хората от целевата група да получат заетост, както и нужната психологическа подкрепа и мотивация . С оглед на изискванията на новите работни места те ще придобият  ключови компетенции или професионална квалификация, които са основна предпоставка за тяхната успешна дългосрочна реализация на трудовия пазар и пълноправно участие в обществения живот.

В рамките на проекта ще бъде доставено оборудване съобразно спецификата на новоразкритите работни места и ще се реализират мерки за популяризиране на социалното предприемачество и социалния ефект от дейността на новото социално предприятие.

Изтегли брошурата на проекта

Разкажете за нас