Проект № BG051PO001-4.3.05-0023  „Професионалното образование в ПГСС „Земя”– по-близо до бизнеса” е финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” . Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Начало: 01.04.2014 г.

Край: 27.11.2014 г.

Обща цел:

Изграждане на устойчиво сътрудничество с местни работодатели и съвместно адаптиране на предлаганото професионално обучение в сферите на селското стопанство и техническото облужване и ремонта на автотракторната техника към изискванията на реалния бизнес.

Специфични цели:

1) Да се изградят два образователни парка за нови знания, умения и компетентности в сферата на селското стопанство и техническото облужване на автотракторната техника, съответстващи на съвременните нужди от квалифицирана работна ръка в секторите и приложението на нови методи и технологии на работа в реалния бизнес;

2) Да се актуализират  училищните учебни планове  за паралелките по изучаваните професии в съответствие с реалните потребности на работодателите в сферата на селското стопанство и техническото облужване и ремонта на автотракторната техника;

3) Да се актуализират учебните програми за производствена практика за изучаваните професии в съответствие със съвременните изисквания на работодателите в сферата на селското стопанство и техническото облужване и ремонта на автотракторната техника;

4) Да се разработят нови учебни програми по ЗИПП (задължително избираема професионална подготовка), които да отговарят на нуждите на съвременния бизнес;

5) Да разработят нови учебни програми  за обучение по нови модули: „Информационни технологии за интегрирано управление на агробизнеса“ и  „Съвременни методи и средства за техническо обслужване и текущ ремонт на автотракторна техника“, съответстващи на търсените умения от работодателите.

6) Да се актуализират уменията на учители и на ученици в съответствие с новите потребности на работодателите.

Дейности:

Дейност 1. Управление, мониторинг и оценка

Дейност 2. Изграждане на Образователен парк  „Устойчиво управление на фермата“

Дейност 3. Изграждане на Образователен парк  „Съвременна диагностика и техническо обслужване на автотракторна техника“

Дейност 4. Актуализиране на  училищните учебни планове  за паралелките по изучаваните професии

Дейност 5. Актуализиране на учебните програми за производствена практика за изучаваните професии

Дейност 6. Разработка на нови учебни програми по ЗИПП: „Биоземеделие”, „Агроекология”, „Диагностика на агрегати и системи на автотракторна техника“

Дейност 7. Разработка на нови учебни програми  за обучение по модули: „Информационни технологии за интегрирано управление на агробизнеса“ и  „Съвременни методи и средства за техническо обслужване и текущ ремонт на автотракторна техника“

Дейност 8. Обучение на преподавателския състав и на учениците за придобиване на новите практически умения

Дейност 9. Публичност и мултиплициране

Резултати:

1) 2 изградени образователни парка за нови практически знания и умения

2) 160 ученици, преминали обучение в образователните паркове

3) 9 учители, преминали обучение за работа с новите технологии

4) 10 броя актуализирани училищни учебни плана за випуски от професиите:  „Фермер“, „Икономист“, „Еколог“, „Агроеколог“, „Техник – технолог в ХВП“, „Електромонтьор“ и „Монтьор на транспортна техника“

5) 7 броя  актуализирани учебни програми за производствена практика за професиите: „Фермер“, „Икономист“, „Еколог“, „Агроеколог“, „Техник – технолог в ХВП“, „Електромонтьор“ и „Монтьор на транспортна техника“ ( за 11 и 12 клас)

6) разработени 3 нови учебни програми по ЗИПП: „Биоземеделие”, „Агроекология”, „Диагностика на агрегати и системи на автотракторна техника“

7) разработена 1 нова учебна програма за обучение по модул „Информационни технологии за интегрирано управление на агробизнеса “

8) разработена 1 нова учебна програма за обучение по модул  „Съвременни методи и средства за техническо обслужване и текущ ремонт на автотракторна техника“

Разкажете за нас