Проект 2010-1-BG1-LEO01-03381 „Изграждане на практически умения за ефективен  фирмен мениджмънт и  прилагане на международните счетоводни стандарти” се финансира по линия на програма “Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност “Мобилност”.

Начало: 01-06-2010

Край: 31-11-2011

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран в партньорство между Варненска търговска гимназия “Г.С.Раковски” (изпращаща страна) и приемащaтa организация Институт за продължаващо обучение в Европа (Германия).

Общата цел на проект “Евромениджъри” е да подобри професионалната адаптивност и възможностите за трудова реализация на ученици от Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“.

Конкретните цели на проекта са:

  1. a) придобиване на практически знания и умения от ползвателите за ефективно управление на МСП и прилагане на международните счетоводни стандарти;
  2. b) развиване на комуникативни умения и умения за работа в интеркултурна среда;
  3. c) подобряване на езиковите компетенции на ползвателите;
  4. d) провокиране на стремеж към професионално усъвършенстване и учене през целия живот;
  5. e) интеграция на български ученици в етап на първоначално професионално образование в чуждестранна културна среда, запознаване и адаптация към различни традиции, обичаи и междуличностни отношения.

Преки ползватели на проекта бяха  20 ученици на възраст 17-19 години (11 и 12 клас) от Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“ в етап на начално професионално образование, професионални направления „Икономика и мениджмънт“ и „Предприемачество и мениджмънт.

Практическото обучение се проведе в Берлин (Германия) през месец юли 2011 г. в компании от различни сектори на икономиката.

Съдържанието на практиката включваше въвеждаща част с продължителност от 1 седмица, запознаване с различни аспекти от фирмения мениджмънт с продължителност 2 седмици и запознаване с приложението на международните счетоводни стандарти с продължителност 1 седмица.

Като признание на придобитите умения учениците получиха сертификати Europass мобилност; сертификати за проведена практика; сертификати за премината предварителна подготовка; оценъчен лист по специално разработена форма, с която се оценяват професионалните и личностни качества на всеки практикант; писма-препоръки на най-добрите участници.

Разкажете за нас