Проект 2011-1-BG1-LEO01-04758 „Европейска практика в екологичното земеделие – ресурс за устойчиво развитие“ се финансира по линия на програма “Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност “Мобилност”.

Начало: 01-09-2011

Край: 31-08-2012

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран в партньорство между Професионална гимназия по селско стопанство „Земя“ (изпращаща страна) и приемащaтa организация EkoConnect – Internationales Zentrum für Ökologischen Landbau Mittel- und Osteuropas e. V.

В рамките на проекта се проведе 4 седмична практика в гр. Дрезден и околностите, включваща посещения, запознаване с производствения процес и практически занятия в утвърдени за региона на Дрезден органични ферми и цехове за органично производство, посещение на професионална гимназия по селско стопанство, Министерството на земеделието и околната среда, както и уъркшопове с практическа насоченост и свързани с темата на проекта – биологичното земеделие.

Участници в мобилността бяха 20 ученици на възраст 16-19 г. (от 9 до 12 клас), преминаващи първоначално професионално обучение в ПГСС “Земя”, гр. Провадия по специалностите икономист, икономист мениджър, техник растениевъд, техник животновъд, техник технолог в хранително-вкусовата промишленост, фермер, еколог.

Практиката бе широкоспектърна, изключително съдържателна и полезна за ползвателите и обхвана всички заложени в работната програма на проекта теми.

Съдържанието на практиката беше напълно съобразено с нивото на професионална квалификация на учениците и техните потребности, а програмата се отличаваше с високо качество от гледна точна на възможността за придобиване на професионални компетенции в сферата на органичното земеделие.

Постигнатите резултати напълно съответстват на предварително заложените в проекта цели и задачи. Учениците се докоснаха до немския опит в биологичното земеделие и получиха уникалната възможност да изучат опита на много от немските биофермери, да се запознаят с технологията на производство и да пренесат добрите практики под формата на знания и умения, готови да бъдат приложени в български условия.

Проектът допринесе за подобряване на качеството на предлаганото професионално обучение и пряко за разширяване на професионалните компетенции на участниците.

Знанията и уменията, придобити в резултат на практиката бяха признати от обучаващата организация EkoConnect посредством издаване на Сертификат. В допълнение партньорът връчи и Писмо-референция на всеки участник.

Всички участници получиха Европас сертификати, което е изключително признание за вложеното старание и усилия и удостоверява придобитите умения и компетенции от международната практика.

Разкажете за нас