Проект „MOBIWOOD: Запознаване с европейските новости и съвременни технологии в мебелното проектиране и производство” е финансиран по програма “Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност “Мобилност”.

Начало: 01-06-2012

Край: 30-11-2013

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“, гр. Варна и  Учебен консорциум по дървообработване и мебелно производство El Consorcio Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía (CEMER), Кордоба, Испания.

Основните цели на прект „MOBIWOOD“ бяха:

– да надгради професионалните умения и компетенции на ползвателите, придобивани в училище чрез запознаване с новите тенденции и съвременни технологии в мебелното проектиране и производство;

– да запознае ползвателите с испанския опит и добри практики в мебелното производство и европейските стандарти за работа;

– да разшири личните компетенции на ползвателите, техните чуждоезикови познания, умения за работа в екип и умения за работа в мултикултурна среда.

Основните дейности в проекта се състояха в провеждане на предварителна езикова, културна и педагогическа подготовка в България и 4 седмична практика в Енсинас Реалес, Кордоба (Испания).

Участници в проекта бяха 20 ученици от ПГГСД „Н.Хайтов“ от специалностите: „Мебелно производство“, „Реставрация на стилни мебели и дограма“, „Интериорен дизайн“.

Практиката се проведе в периода 02-30.07.2013 г. и включваше 2 седмици практическо обучение в работилниците на партньорската организация CEMER под наставничеството на опитни преподаватели от  CEMER и 2 седмици практика под наставничеството на специалисти от мебелни компании. Осъществени бяха и визити в мебелни предприятия.

В резултат от реализацията на проекта участниците придобиха следните компетенции: умения за работа със съвременни машини и технологии за разкрояване, шлифоване, фурнироване, мебелен обков, тапициране и работа с измервателни уреди; умения за работа с най-новите програмни продукти за мебелно проектиране и дизайн; усвоиха ценен практически опит от работното място; запознаха се с испанските традиции в мебелното производство и стандартите за работа;  разшириха чуждоезиковите си познания и усвоиха професионална терминология; изградиха умения за работа в екип и умения за работа в мултикултурна среда; подобриха уменията си за общуване с различни нива от управленската йерархия на фирмата,.

Като цяло проектът даде на ползвателите нови знания и умения за работа със съвременни машини и технологии, при които процесите са в голяма степен автоматизирани. Практиката в Испания беше безценен опит за тях, тъй като училището не разполага с подобнен висок клас технологии, а и много малко български фирми притежават подобни машини. Благодарение на този проект участниците се докоснаха до европейските стандарти и моделите на работа на модерните мебелни и дървообработващи предприятия. Опитът беше признат чрез издаване на Сертификати от партньора и от мебелните предприятия, както и Европас мобилност документ на участниците.

Разкажете за нас