Проект „Повишаване на уменията за презентиране и промотиране на местния туристически потенциал чрез практика в Барселона“ се реализира с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +”.

Начало: 01-06-2013

Край: 12-11-2014

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между Професионална гимназия „Хр.Ботев“, г. Златоград и Across Europe Consulting, Барселона (Испания).

Целите на проекта се състояха в следното:

1) Да надгради базовите професионални умения и компетенции на 20 ученици от ПГ „Христо Ботев“ чрез разширяване на техните познания и практически умения да провеждат проучване на туристическия потенциал на даден район, да събират и обработват туристическа информация, да анкетират местни туристически предприемачи, граждани и посетители, да обработват събраната информация и да я представят по подходящ и атрактивен начин, включително чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии.

2) Да подобри езиковите компетенции на учениците в ПГ „Христо Ботев“ чрез възможността за придобиване на ниво А2 на испански език.

3) Да формира у учениците познания за работа в мултикултурна среда, умения за работа с хора от различни националности и отчитане на културните различия, което е от ключово значение за развитието им като професионалисти в туризма.

Участници в проекта бяха 20 ученици от ПГ „Христо Ботев“ в етап на първоначално професионално образование по специалностите „Организатор туристическа агентска дейност” и „Икономист информатик”.

Мобилността се проведе в град Барселона в периода 05.07 – 02.08.2014 г.

Практиката се състоеше в провеждане на туристическо проучване в испанските общини Барселона и Бадалона, разработка на съдържание за рекламни и информационни материали, създаване и компютърна обработка на туристически фотоси, видео, рекламни материали, качване на туристическа информация в Интернет под наставничеството на квалифицирани и опитни експерти от партньорската организация.

В резултат от проведената практика учениците придобиха практически умения за презентиране на туристическа дестинация, умения за изготвяне на анкети за проучване мнението на различни целеви групи, умения за обработка и атрактивно поднасяне на туристическа информация, умения за разработване на туристически брошури, заснемане и обработка на туристически фотоси и видео, умения за изработване на QR код за туристически обекти, умения за туристически електронен маркетинг чрез Интернет мрежите.

Участниците получиха документ Европас мобилност, оценъчна карта с описание и оценка на придобитите компетенции, сертификати от партньора, които са ценна референция за тяхното бъдещо професионално развитие.

Разкажете за нас