Проект „Млади професионалисти в туризма“ се реализира с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +”.

Начало: 01/06/2014

Край: 31/05/2016

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между Професионална гимназия „Хр.Ботев“, г. Златоград и Global Skills Network (Барселона, Испания).

Проектът се реализира в отговор на местните потребности на община Златоград и Смолянския регион от по-качествено туристическо предлагане и в тази връзка – необходимостта от повишаване на практическите умения и компетенции на младите специалисти, обучаващи се в Професионална гимназия „Христо Ботев“ по туристически специалности, запознаването им с европейските стандарти в обслужването, разширяване на езиковите им компетенции,уменията им за комуникация с госта, уменията им да проучват вкусовете и желанията на туристите с цел предлагане на конкурентноспособни туристически продукти и по-качествено туристическо обслужване.

В тази връзка целите, които екипът си постави и успя да реализира през времетраенето на проекта са:

1) Надграждане на базовите професионални умения и компетенции на 20 ученици от ПГ „Христо Ботев“ чрез разширяване на техните познания за европейските стандарти в туризма и практически умения за комуникация с госта, за проучване на нагласите, интересите и желанията на туристите, за маркетиране на туристически обект и туристическа дестинация.

2) Подобряване на езиковите компетенции на ползвателите от ПГ „Христо Ботев“ чрез възможността да изучават нов западен език (испански) и да придобият езиково ниво А2 по този език;

3) Формиране на познания за работа в мултикултурна среда, умения за работа с хора от различни националности и зачитане на културните различия, което е от ключово значение за по-нататъшното развитие на учениците като професионалисти в туризма;

4) Разширяване на международната дейност на училището и капацитета на неговия екип за организиране на качествени международни практики, прилагайки Европейските инструменти за прозрачност и признаване на резултатите от обучението.

Ползватели на проекта бяха 20 ученици на възраст 15-20 г. от ПГ „Христо Ботев“ в етап на първоначално професионално образование.

Мобилността се проведе в град Барселона, Испания с продължителност от 4 седмици (от 30/06/2015 до 28/07/2015). Работната програма на практиката включваше посещения на различни туристически обекти, анкетиране на туристи, практически упражнения за комуникация с гости от различни националности, обучение за презентиране и промотиране на местния туристически потенциал.

Чрез застъпените по време на практиката теми и професионални компетенции ползвателите надградиха своята професионална подготовка от училище, като получиха допълнителни познания и практически умения в следните насоки:

– Познания за европейските стандарти в туристическото обслужване;

– Познаване на етикета при комуникация с госта;

– Умения за водене на разговор от ежедневието на ресторантьора и хотелиера на испански език;

– Умения за съставяне на анкети за проучване на нагласите, интересите и желанията на туристите чрез методите на анкетирането;

– Умения за анкетиране на чуждестранни гости;

– Умения за презентиране на дадена дестинация.

Наред с това се подобриха също и езиковите компетенции на ползвателите по испански език. По време на практиката участниците попаднаха в различна културна среда, запознаха се с испанските традиции и обичаи, което допринесе за развитие на техните междукултурни умения, социални умения, самочувствието им на европейски граждани.

В края на практиката на участниците бяха връчени Сертификат от приемащата организация Global Skills Network, Европас мобилност документ и Удостоверение за премината практика от ПГ „Христо Ботев”.

Мобилността допринесе за усвояване на добри практики в комуникацията с интернационални туристи, в обслужването и в цялостната грижа за госта от влизането му в хотела/ресторанта до напускането, умения за разрешаване на конфликтни ситуации и спорове, умения за презентиране и промотиране на местния туристически ресурс. Тези умения са ценен ресурс за община Златоград, която се развива като туристическа дестинация. Като перспектива се очаква младите участници да пренесат новите умения и добри практики на бъдещите си работни места, с което ще допринесат за подобряване на нивото на обслужване и привличане на повече туристи .

Разкажете за нас