Проект “Надграждане на професионалните умения в сферата на ИТ услугите и мобилните приложения“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Начало: 01/06/2015

Край: 31/05/2017

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между ПГТТ „Христо Ботев“, гр. Смолян и Асоциация Net in Action, Италия.

Основните цели на проекта бяха да надгради професионалните компетенции на ползвателите, получавани в ПГТТ „Христо Ботев“ чрез изграждане на нови и специфични познания и умения, отговарящи на пазарното търсене в ИТ сектора, а именно:

  • Придобиване на практически умения и познания за разработка на уеб базирани платформи, събиране, обработка и управление на бази данни, работа със съвременни софтуерни продукти и техники за програмиране, уеб услуги;
  • Придобиване на практически умения и познания за уеб дизайн и разработка на уеб сайтове, съвместими с мобилните устройства (мобилни телефони, смартфони и PDA устройства);
  • Разширяване на уменията на ползвателите за работа в мултикултурна среда, подобряване на интеркултурните и езиковите компетенции.
  • Повишаване на компетенциите на учителите за работа с нови технологии и усвояване на нови методи за преподаване по практика.

Участници в мобилността бяха 20 ученици от ПГТТ „Христо Ботев“ в специалност „Компютърна техника и технологии“ на възраст 15-19 г. и 2 учители.

Сред основните критерии за подбор бяха: владеенето на ниво B1 на английски език, професионални компетенции, мотивация.

Проведена е предварителна езикова, педагогическа и културна подготовка в България, която имаше за цел да подготви участниците за мобилността.

Мобилността се проведе в периода 04.07 – 01.08.2016 г. в град Болоня, Италия.

Партньор в проекта беше Net in Action – обучаваща организация, която работи на местно, национално и международно ниво за повишаване на компетентностите и квалификацията на младите хора и за насърчаване на тяхната заетост, свързвайки обучителните нужди на младите хора с потребностите на бизнеса.

В съответствие с профила и обучителните нужди на ползвателите бяха подбрани приемащи компании в сферата на ИТ услугите, в които да се проведе практиката под ръководството на наставници, на работно място в самата компания.

Възлаганите на участниците практическите задачи бяха от работното ежедневие на фирмите, свързани с усвояването и демонстрирането на умения (например за програмиране на езика Java) и прилагането на знания за решаването на конкретен проблем, с който обучаваният би могъл да се сблъска в бъдещата си професионална дейност.

Като признание за придобитите знания и умения участниците получиха сертификат Europass мобилност, сертификат от Net in Action, референции, индивидуална оценъчна карта, издадена от наставника в компанията, удостоверяваща входящите знания и уменията в края на мобилността, удостоверение от ПГТТ „Хр.Ботев“ .

Ефектът за участниците в краткосрочен план се измерва чрез повишени знания и умения по специалността, натрупани познания по чужд език и професионална терминология, придобити познания за чуждестранна култура и организация на труда, получени документи като признание за уменията.

В дългосрочен план са предимствата, които младите хора имат при кандидатстване и устройване на работа благодарение на референциите от високотехнологичните италиански фирми, практическия опит, интеркултурните компетенции.

Разкажете за нас