Проект „Придобиване на опит в модерни аграрни стопанства и нови земеделски практики“  е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Начало: 01/06/2015

Край: 31/05/2017

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между Професионална гимназия по селско стопанство „Св.Г.Победоносец“, гр. Суворово и СТЕП (организация в сферата на професионалното ориентиране и консултиране и организирането на стажове и практики на работното място).

В резултат от проекта бяха постигнати следните цели:

1) Надграждане на знанията, практическите умения и професионалните компетенции на ползвателите, придобити в училище чрез усвояване на съвременни животновъдни практики, работа с модерни технологии, изучаване на испанския опит в екологичното животновъдство и отглеждането на пауловния – нов и перспективен отрасъл за България с тенденции за развитие през следващите години.

2) Подобряване на капацитета на ПГСС „Св.Г.Победоносец“ чрез укрепване на създаденотo международно партньорство, трансфер на добри практики в професионалното обучение, оценяването и признаването на резултатите от обучението от испанския партньор, разнообразяване на предлаганите учебни програми за практики на учениците.

Практиката се осъществи в модерни аграрни стопанства в района на Севиля за отглеждане и развъждане на свине, птици, крави, както и една плантация за отглеждане на пауловния.

Участници в проекта бяха 40 ученици на възраст 16-20 г. от ПГСС „Св.Г.Победоносец“ в етап на първоначално професионално образование, придружавани от 4 преподаватели.

Участниците бяха разделени в 2 потока мобилности , всеки от които се състоеше от 20 ученици и 2 придружаващи лица. Практиката беше с продължителност от 4 седмици и се осъществи в следните периоди: 10.07.-05.08.2016 г. (за първа група) и 04.09. – 30.09.2016 г. (за втора група).

С оглед на идентифицираните нужди на ПГСС „Св.Г.Победоносец“ практиката беше разделена в два образователни модула. Единият беше свързан с изграждане на практически умения за работа с модерно оборудване, автоматизирани системи за хранене и обгрижване на животните, прилагане на екологични практики и затворен цикъл на производство.

Другият модул беше насочен към нови за България практики с висок потенциал за приложение в местни условия и за стартиране на успешна предприемаческа дейност, а именно: изграждане на практически умения за отглеждане на пауловния и запознаване с начините за стартиране на предприемачески бизнес чрез засаждане и отглеждане на пауловния.

Методологията на обучение включваше изпълнение на задачи в реална работна среда, инструктаж от страна на наставниците във всяка от фермите, наблюдение над изпълнението, оценка.

В резултат от практиката участниците придобиха познания за организацията и технологиите за отглеждане на различните видове и категории селскостопански животни, практически умения за работа със съвременни апарати за доене на крави, познания за технологиите за сортиране на яйца, методите за разплод на свине, методите за профилактика и ваксинации на животните, принципите в хуманното отношение към животните, научиха се как да спазват съвременните санитарно-хигиенни изисквания и европейското законодателство по отношение на животновъдните ферми, запознаха се с основните принципи, методи и процеси в екологичното отглеждане на животните, методите за засаждане и отглеждане на пауловния, начина на стартиране на бизнес с отглеждане на

пауловния и пазарната реализация на продукцията.

На институционално ниво проектът създаде по-качествена образователна среда, допринесе за трансфер на добри практики в професионалното обучение и обмяната на опит между партниращите си организации.

В регионален и национален контекст проектът допринесе за подобряване на релевантността на предлаганото професионално образование и квалификацията на кадрите, напускащи училището и навлизащи на трудовия пазар към нуждите на европейския пазар на труда и високите изисквания на работодателите.

Практиката беше удостоверена чрез издаване на документ Европас мобилност.

Разкажете за нас