Проект Бизнес практика в онлайн маркетинга и електронната търговия“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Начало: 01/06/2015

Край: 31/05/2017

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между ВТГ „Г.С.Раковски“ и Асоциация Мундус, Испания.

Проектът се реализира в контекста на постоянно променящите се изисквания и нужди на бизнеса и потребността от нови, актуални и реално приложими знания, които са в синхрон с търсените компетенции на работната сила в европейски мащаб и използването на новите технологии и Интернет в бизнеса.

Проектът имаше за основна цел да подобри уменията на учениците от ВТГ и да ги подготви за заетост чрез провеждане на практика в реална работна среда. Специфичните цели на проекта бяха:

– Подобряване на уменията на целевата група чрез изграждане на основни работни навици и придобиване на практически умения за електронна търговия и он-лайн маркетинг.

– Развитие на персоналните компетенции на учениците, тяхното самочувстие, увереност и мотивация за развитие в избраната професия.

– Признаване на придобитите компетенции и умения по време на обучението.

– Развитие на умения за ползване в реална среда на научения чужд език и допълване на знанията със специфична професионална терминология.

– Запознаване на участниците с чужда култура и манталитет на работа, предоставяне на възможност за създаване на нови контакти и насърчаване на европейското гражданство.

– Подобряване на капацитета на ВТГ за международно сътрудничество в сферата на професионалното образование .

Участници в мобилността бяха 40 ученици в етап на начално професионално образование от ВТГ на възраст 16-19 г.

Практиката се проведе в компании в град Сарагоса с продължителност 4 седмици и включваше професионални визити и практически насочени уъркшопове, съчетани със самостоятелна практическа работа в реална работна среда в областта на електронната търговия и он-лайн маркетинга.

Организиратор на практиката и партньор в проекта беше Асоциация Мундус.

Конкретните резултати за участниците в проекта се изразиха в постигане на по-добра подготовка за заетост и по-добра конкурентност на кадрите на европейския пазар на труда, подобрени професионални компетенции и обогатени езикови умения, повишено самочувствие и увереност на участниците, подобрени социални умения за общуване и работа в мултикултурна среда.

Получените професионални и личностни компетенции са удостоверени и формално признати чрез издаване на Сертификат от Асоциация Мундус, референции, Европас мобилност документ.

Разкажете за нас