Проект “Изучаване на немския опит в биоземеделието и агроекологията“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Начало: 01/09/2016

Край: 28/02/2018

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между ПГСС „С.Румянцев“, гр. Луковит и Образователен център Висамар, Германия.

Проектът бе реализиран в отговор на потребностите от разширяване на професионалните компетенции на учениците в областта на биоземеделието и агроекологията и взаимстване от опита на утвърдените аграрни стопанства в тази област.

Мобилността с цел практика се проведе по адаптирана и осъвременена учебна програма, включваща нови теми и работни задания, свързани с биоземеделието и агроекологията, които доведоха до изграждане на нови, конкурентни умения.

Ключовите цели, които проектът постигна са:

  1. Подобряване на професионалните, езиковите, личностните и социалните компетенции на 15 ученици от ПГСС „С.Румянцев“ чрез провеждане на практика в биологични стопанства в Германия;
  2. Подобряване на професионалните компетенции на 2 учители от ПГСС „С.Румянцев“ чрез усвояване на актуалните методи и принципи в биологичното производство;
  3. Интегриране на опита и компетентностите, придобити по време на мобилността в бъдещото стратегическо развитие на ПГСС „С.Румянцев“, като се разшириха възможностите за учене и се повиши качеството на обучението по практика.

Ползватели в мобилността бяха 15 ученици от ПГСС „С.Румянцев“ във възрастовия диапазон 16-19 г. от следните професии: „Икономист“, „Агроеколог“, „Фермер“ и 2 учители.

Практиката бе с продължителност от 2 седмици и се проведе в утвърдени ферми за органично растениевъдство и животновъдство от района на град Лайпциг, прилагащи съвременни и природосъобразни методи и технологии на отглеждане.

В част от стопанствата учениците се запознаха със затворен цикъл, включващ растениевъдна или животновъдна ферма с кланица и цех за производство на биологични колбаси или собствен пункт за реализация на продукцията.

В резултат от мобилността участниците надградиха своята подготовка по професията, като усвоиха умения да спазват принципите при изграждането на ферма за биологично земеделско производство, умения да контролират качеството на произведената продукция, умения правилно да използват органичните и минерални торове и препарати, умения да опазват генетичните ресурси – породи и сортове. Учениците получиха познания за регламентите и регулациите на ЕС в сектора и тяхното практическо приложение в дейността на фермата. Освен професионалните компетенции ползвателите подобриха своите социални и комуникационни умения, станаха по-гъвкави и адаптивни, усвоиха умения за работа в мултикултурна среда, станаха по-мотивирани за учене, обогатиха познанията си по немски език. Всичко това допринесе за развитието на личностните умения на участниците и подобри тяхната пригодност за заетост не само в България, но и на европейския пазар на труда. Учителите подобриха своите компетенции относно съвременните тенденции в биоземеделието и агроекологията и станаха по-подготвени за реалните потребности на пазара на труда.

Проектът допринесе за повишаване на качеството на предлаганото практическо обучение по професия „Агроеколог“ в ПГСС „С.Румянцев” чрез добавяне на нови теми и практически задания, благодарение на възможността за наблюдение на немския опит в екологичното земеделие.

Разкажете за нас