Проект “ Изграждане на практически умения в органичното фермерство“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Начало: 01/09/2016

Край: 28/02/2018

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между ПГСС „Земя“, гр. Провадия и NET IN ACTION, Италия.

Проектът беше реализиран в контекста на специфичните нужди от практическо обучение и надграждане на уменията на учениците от ПГСС „Земя“ в сферата на органичното фермерство с оглед потребностите на работодателите в региона.

Целите, които бяха постигнати с изпълнението на този проект са:

– Подобряване и надграждане на практическите умения на участниците чрез придобиване на опит в областта на органичното фермерство;

– Изучаване на италианския опит и добри практики в органичното фермерство;

– Подобряване на уменията на участниците за работа в мултикулурна среда, подобряване на интеркултурните и езикови компетенции.

Ползватели на проекта бяха 40 ученици от ПГСС „Земя“, гр. Провадия в етап на начално професионално образование  и 4 придружаващи учители, разпределени в две групи мобилности.

Мобилностите бяха с продължителност 4 седмици и се проведоха изцяло в реална работна среда в утвърдени ферми за органично производство на селскостопанска продукция в гр. Болоня, Италия в периодите 03/07/2017 – 30/07/2017 и съответно 07/08/2017 – 03/09/2017. Практиката обхвана няколко ключови теми (модули): Органично лозарство; Органично растениевъдство; Иновативни модели за интегриране на органичното градинарство в градското ежедневие и Органично животновъдство.

Практическите дейности включваха приготвяне на компост от органични отпадъци, работа с природосъобразни методи за обработка и торене на почвите, прилагане на екологични методи за растителна защита и борба с вредителите, прилагане на механични методи за борба с плевелите, приготвяне на биологичен фураж, хранене и грижа за животните, профилактика на заболяванията, методи за лечение чрез природни продукти и др.

Освен за развитие на професионалните умения проектът пряко допринесе също и за подобряване на езиковите компетенции на ползвателите, за тяхното интеркултурно образование, за изграждане на ценни качества като гъвкавост, адаптивност към промените, стремеж за себедоказване в различна от училищната среда, умения за работа в екип.

Разкажете за нас