Проект “Митнически и финансови услуги – изучаване на европейските добри практики“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Начало: 01/06/2016

Край: 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между ВТГ „Г.С.Раковски“ и Асоциация Мундус, Испания.

 

Проектът беше иницииран в контекста на необходимостта от постоянна актуализация и надграждане на знанията, уменията и компетенциите на учениците, особено в икономическите професии, в които бързо навлизат електронните услуги и използването на специализирани софтуерни продукти и информационни системи, за да бъдат те адекватни на търсенето на европейския пазар на труда.

В рамките на проекта се осъществи 4 седмична мобилност в град Сарагоса, Испания, изцяло в реална работна среда, като учениците бяха разпределени в утвърдени компании.

Ползватели на проекта бяха 40 ученици  и 4 учители, разпределени в два потока мобилности.

Обучителната практика обхвана две ключови теми (модули): 1. Електронно митническо и данъчно обслужване. Приложение на информационните технологии в митническото и данъчното обслужване на фирмите и 2. Практическо приложение на международните счетоводни стандарти и ИКТ в счетоводното обслужване на фирмите.

Методите на менторство и тюторинг по време на практиката в реална работна среда включваха инструктаж на работното място, демонстрация на различни операции и дейности, провеждане на практически уъркшопове, оценяване на индивидуалните практически задачи и работата в екип в реална работна среда.

Преди мобилността учениците преминаха предварителна подготовка за усвояване на професионална терминология на английски и испански език в сферата на изучаваната професия, обогатяване на познанията за испанската култура, националните специфики и различия, данъчното и митническото законодателство на ЕС и хармонизацията в законодателствата на отделните страни, принципите на международните счетоводни стандарти и предизвикателствата в тяхното прилагане.

В резултат от мобилността учениците разшириха своите професионални компетенции, усвоиха нови умения за работа със съвременни програмни продукти, съвременен софтуер и информационни системи за митническо, данъчно и счетоводно обслужване. Чрез практиката бяха подобрени също и личностните и социалните компетенции на участниците. Те изградиха работни навици и основни работни умения, като точност, отговорност, адаптивност, коректност, дисциплина, спазване на срокове, приоритизиране на задачите, работа в екип и други. В допълнение участниците развиха своите персонални компетенции чрез подобряване на социалните умения, повишено самочувствие и увереност, умения за взаимодействие с различните култури, разширяване на социалните контакти, утвърждаване на чувството за европейско гражданство и европейско самосъзнание. Придружаващите

учители подобриха своите компетенции в професионалното направление, в което преподават, подобриха капацитета си да посрещнат предизвикателствата, свързани с модернизацията на образованието и отварянето на професионалната гимназия към сътрудничество с организации и работодатели от други страни. Компетентностите и опита, придобити по време на мобилността са интегрирани в стратегическото развитие на ВТГ и се създадоха дълготрайни ползи и добавена стойност от реализацията на проекта посредством подобряване на методите на обучение по практика и включване на най-новите тенденции и практики, актуализиране на преподавания материал, създаване на система за по-добро проследяване на качеството на практиките в реална работна среда и на постигнатите образователни резултати, разширяване на международните партньорства.

Разкажете за нас