Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ набира безработни лица за включване в проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, реализиран в партньорство с Община Златоград.
Целеви групи на проекта са 32 лица в неравностойно положение на пазара на труда, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ – Златоград като търсещи работа, както следва:

(1) Безработни лица с трайни увреждания – 6 лица
Критериите за подбор са: лица, навършили 18 г., в трудоспособна възраст, които могат да се обслужват самостоятелно.
В подбора могат да участват лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите.
Това могат да бъдат :
– хора с общи заболявания, попадащи в групата с 50 до 70 на сто загубена работоспособност;
– хора с увреждания на опорно-двигателния апарат;
– хора с леки умствени и психически увреждания;
– хора със зрителни увреждания .
Здравословното състояние на лицето с увреждане трябва да позволява то да се обучава и да извършва работните си задължения.

(2) Безработни лица над 54 г. възраст – 18 лица
Предимство ще се дава на лицата над 54 г., които са продължително безработни.

(3) Продължително безработни лица (лица, които са безработни в период, по-дълъг от 12 месеца) без възрастови ограничения – 2 лица

(4) Безработни с основно образование и без професионална квалификация – 4 лица
Изискването е за минимум основно образование.

(5) Безработни самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст – 2 лица.
Лицата, отговарящи на характеристиките на целевите групи ще могат да кандидатстват и участват в подбор за включване в дейностите по проекта и за заемане на следните позиции:
– „Работник, озеленяване“, код 92140015 – 16 човека, назначени на 8 ч. работен ден
– „Машинен оператор, пералня“, код 81572002 – 4 човека на двусменен режим по 8 ч.
– „Машинен оператор, гладене в пералня“, код 81572001 – 4 човека на двусменен режим по 8 ч .

– „Машинен оператор, химическо чистене“, код 81572003 – 3 човека на двусменен режим по 8 ч.- “Организатор, работа с клиенти”, код 33393020– 1 човек на 4 ч. работен ден;- „Касиер“, код 52301001 – 1 човек на  8 ч. работен ден ;- „Шофьор“, код 83222002 – 1 човек на 8 ч. работен ден;- „Отговорник/Специалист, техническа поддръжка“, код 31193069 – 1 човек на 4 ч. работен ден ;- „Чистач“, код 91120004 – 1 човек на 4 ч. работен .

За позиции “Организатор, работа с клиенти” и  „Касиер“  се изисква мин. средно образование, няма изискване за професионална квалификация и опит.

За позиция „Шофьор“ се изисква мин. основно образование и шофьорска книжка, кат. В.

За позиция „Отговорник/Специалист, техническа поддръжка“ се изисква  мин.средно техническо образование, няма изискване за опит.

За останалите длъжности изискването е за мин. основно образование, без изискване за професионална квалификация и опит.

С оглед на необходимостта от  наставници за наетите лица на длъжност „Работник, озеленяване“ за 2-ма от общо 16-те работни места на тази длъжност ще се изисква минимум 3 месеца  професионален опит в същите или сходни дейности и съответна професионална квалификация  .

Планираното начало на заетостта е от 03.12.2018 г.

Одобрените лица от целевата група, които ще бъдат включени в заетост, ще преминат психологическо подпомагане и мотивиране и обучения по ключова компетентност 6 или професионално обучение:

Дейностите по психологическо подпомагане и мотивиране ще се изпълняват по график, като стартират преди (от месец октомври – ноември) и продължат и след назначаване на лицата от целевите групи.

В дейностите по професионална квалификация ще бъдат включени 14 представители от целевата група на проекта, за които е осигурена заетост на длъжността „Работник, озеленяване“, код 92140015  с оглед на изграждане на професионални умения, пряко свързани с работното място . Те ще преминат професионално обучение по част от професия „Работник в озеленяването“, професионално направление: Градинарство (паркове и градини), специалност „Озеленяване и цветарство“ по първа квалификационна степен, в съответствие с изискванията на ЗПОО. В момента на провеждане на обучението (от месец 6 до месец 9), лицата ще бъдат вече наети на работа в социалното предприятие. В обучение по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ съгласно Европейската квалификационна рамка ще се включат 13 представители от целевата група, за които е осигурена заетост в дейност „Обществена пералня с химическо чистене“ на социалното предприятие.

Разкажете за нас