Финансиране: Програма „Младежта в действие“

Период: 01/  02 /2013 – 18/ 09 /2013

Експерти от сдружение „ЦРПБ“ разработиха и консултираха изпълнението на проекта, реализиран от Асоциация за икономическо образование в България. Проектът си постави за цел да насърчи социалното включване на младежите в неравностойно положение и тяхната интеграция чрез стимулиране на социалното предприемачество. Инициативата се проведе в град Варна с продължителност 7 месеца.

Проектът постигна като резултат изграждане на капацитет на 25 младежи , сред които 15 младежи с увреждания във възрастовия диапазон 15-30 г. за създаване и управление на социално предприятие. В рамките на инициативата бяха популяризирани модели и добри практики на социално предприемачество и сред други групи младежи, младежки лидери, младежки работници и младежи в риск от социално изключване – младежи в неравностойно положение, безработни млади роми, безработни млади майки и др. Директно включени в проекта бяха 110 младежи.

Дейностите включиха провеждане на обучение по социално предприемачество, последвано от консултации по регистрация на социално предприятие, разработка и разпространение на Наръчник по социално предприемачество, младежка конференция и кръгла маса по въпросите на интеграцията на младите хора в неравностойно положение.

Разкажете за нас