Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

Избран е изпълнител за   процедура  с „Публична покана” № 1 от дата  21.08.2018 г. с предмет “Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и материали, предназначени за дейността на социално предприятие по проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на професионално перално оборудване и материали; Обособена позиция № 2: „Доставка на оборудване и материали за благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи”.

Протоколът може да бъде изтеглен от тук

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и материали“, предназначени за дейността на социално предприятие по проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“

Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ обявява Публична покана за избор на изпълнител с предмет:
„Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и материали, предназначени за дейността на социално предприятие по проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по 2 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на професионално перално оборудване и материали;
Обособена позиция № 2: „Доставка на оборудване и материали за благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи“.
Срок за подаване на оферти: 03.09.2018 г., 00:00 ч.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
Поканата и документацията към нея могат да бъдат изтеглени от тук