Одобрен е още един проект за град Златоград, разработен с консултантската помощ на екипа на сдружение „ЦРПБ“. Проектът „Подобряване достъпа до заетост и качеств ото на работните места в „Чилинг“ ООД получи финансиране по ОПРЧР чрез МИГ Кирково-Златоград. 
Общата цел на проекта е подобряване на конкурентоспособността на безработните на пазара на труда и създаване на възможности за заети лица да повишат своите знания и умения с оглед да се справят по-ефективно с работните си задължения и да им се осигури устойчива заетост в предприятието.
Целеви групи на проекта са:
– Търсещи работа безработни лица над 54 г. – 15 лица;
– Търсещи работа безработни лица от 30 до 54 г. вкл. – 18 лица, от които 4 в уязвима позиция с основно или по-ниско образование;
– Заети лица в дружеството-кандидат със средно или по ниско образование – 7 лица, като 4 от тях са с основно образование.
Проектът се фокусира върху представители на целевите групи със средно и по-ниско образование, които по последни данни от април 2019 г. съставляват почти 92% от безработните лица.
Проектът предвижда изпълнение на следните дейности: предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лицата от целевите групи (33 безработни и 7 заети в дружеството лица), както и осигуряване на заетост в „Чилинг“ ООД на обучените 33 безработни лица.
Основните очаквани резултати от проекта са свързани с увеличаване броя на започналите работа безработни лица на възраст между 30 и 54 г. и на лица в уязвима позиция (безработни над 54 г. възраст и такива с основно или по-ниско образование), както и увеличаване броя на заетите лица със средно или по-ниско образование, придобили нови знания и умения да се справят по-ефективно с работните си задължения.

Разкажете за нас