От 02.01.2019 г. 32 безработни лица стартираха заетост в Социално предприятие „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ – клон Златоград в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Назначени са и двама ръководители на звена. 
Наименованието на стопанския обект e „Беловидово“, както е стар ото име на гр. Златоград, а също и поради асоциацията с думата „бело“ (бял) и “вида” (живот в превод от испански) и дейностите, които социалното предприятие развива. То осигурява заетост и социална интеграция на лица в неравностойно положение, като предоставя две основни услуги: 1)обществена пералня с химическо чистене (в нейния еко вариант с технологията ует клийнинг) и 2) благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи.

Разкажете за нас