Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ подписа административен договор за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ с продължителност 17 месеца, считано от 01.07.2018 г.
Проектът се реализира в партньорство с Община Златоград и е на обща стойност 391 155.58 лв., от които 332 482.25 лв. европейско и 58 673.33 лв. национално съфинансиране.
Общата цел на проекта е да създаде устойчиви условия за трайна заетост и социално включване на лица в неравностойно положение на пазара на труда в община Златоград чрез развитие на социално предприемачество.

Специфичните цели на проекта са:
1. Създаване на ново, икономически устойчиво, управлявано по предприемачески начин социално предприятие, което да осигурява работни места и възможност за социално включване на уязвими групи на пазара на труда в община Златоград, развивайки две основни услуги: „обществена пералня с химическо чистене“ и „благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи“.
2. Осигуряване на възможност за социално включване и професионална интеграция на 32 лица от целевата група чрез 12 месечна субсидирана заетост в социалното предприятие.
3. Предоставяне на нужната психологическа подкрепа и мотивация, развитие на ключовите компетенции или професионална квалификация на лицата от целевата група, с оглед на техния профил и потребности и изискванията на новосъздадените работни места в социалното предприятие.
4. Популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество като възможност за социално включване на уязвими групи.

Кратко описание на проекта:
Проектът предвижда създаване на социално предприятие в град Златоград, което ще осигури субсидирана заетост за период от 12 месеца на 32 лица от уязвими групи и ще продължи да функционира устойчиво и след края на проекта, запазвайки заетостта на поне 16 от наетите лица от целевата група.
Социалното предприятие ще бъде създадено в структурата на сдружението-кандидат, като клонът на сдружението в град Златоград ще започне да функционира като социално предприятие чрез настоящия проект.
Идеята за създаването на социално предприятие е обусловена от местната необходимост, предвид високата безработица в община Златоград и наличието на социален проблем, свързан с големия брой уязвими групи без доходи, в риск от социална изолация и бедност.
Социалното предприятие ще развива дейности в две направления: „обществена пералня с химическо чистене“ и „благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи“.
Целева група на проекта са 32 лица в неравностойно положение на пазара на труда, в т.ч. безработни лица с трайни увреждания; безработни лица над 54 годишна възраст; продължително безработни лица; безработни лица с основно образование и без професионална квалификация; безработни самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст.
С изпълнение на проекта ще се даде възможност на хората от целевата група да получат заетост, както и нужната психологическа подкрепа и мотивация. С оглед на изискванията на новите работни места те ще придобият ключови компетенции или професионална квалификация, които са основна предпоставка за тяхната успешна дългосрочна реализация на трудовия пазар и пълноправно участие в обществения живот.
В рамките на проекта ще бъде доставено оборудване съобразно спецификата на новоразкритите работни места и ще се реализират мерки за популяризиране на социалното предприемачество и социалния ефект от дейността на новото социално предприятие.

Резултати от проекта:
– създадено 1 ново социално предприятие в град Златоград;
– осигурена заетост и професионална интеграция на 32 лица от целевата група в социалното предприятие;
– предоставено психологическо подпомагане и мотивиране на 32 лица от целевата група за адаптиране към работното място;
– 13 лица от целевата група, обучени по ключова компетентност 6 във връзка с работните задължения на осигуреното работно място;
– 14 лица от целевата група, преминали професионално обучение във връзка с работните задължения на осигуреното работно място ;
– по-висока популярност на социалната икономика и социалното предприемачество .

Индикатори:
• Неактивни или безработни участници – 34 лица
• Неактивни и безработни участници в заетост след приключване на операцията – 16 лица

Разкажете за нас