„ЗИЕСТО“ АД, гр. Варна в партньорство с екипа на сдружение „ЦРПБ“ успешно приключи и

отчете проект  BG16RFOP002-3.001-0522 „Повишаване на енергийната ефективност на „Зиесто“ АД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

Проектът е на обща стойност 428 831.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 304 763.70 лв.

В резултат на проекта са реализирани инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване, както следва: 2 броя шприц машини, бластавтомат и ЦПУ фреза. Въведена и сертифицирана е система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011.

Разкажете за нас