Стартираме нов проект в град Златоград

Одобрен е още един проект за град Златоград, разработен с консултантската помощ на екипа на сдружение „ЦРПБ“. Проектът „Подобряване достъпа до заетост и качеств ото на работните места в „Чилинг“ ООД получи финансиране по ОПРЧР чрез МИГ...