Сдружение ЦРПБ е официално обявено за социално предприятие

Сдружение ЦРПБ е официално обявено за социално предприятие Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ получи от Министъра на труда и социалната политика Удостоверение за вписване в Регистъра на социалните предприятия с присъден най-висок КЛАС А+ СОЦИАЛНО...

Сдружение «ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА“ стартира реализацията на проект BG16RFOP002-2.073-14746-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

На 17.09.2020 г. Сдружение «ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА“ стартира реализацията на проект BG16RFOP002-2.073-14746-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Проектът е финансиран...

Социалното предприятие в град Златоград провежда «Дни на отворените врати»

От 30 октомври до 1 ноември в Социално предприятие “Беловидово“ се провеждат «Дни на отворените врати». Целта е заинтересованите страни да се запознаят отблизо с дейността на предприятието, с ползите, които то осигурява за хората в уязвима позиция на пазара на труда,...

Стартираме нов проект в град Златоград

Одобрен е още един проект за град Златоград, разработен с консултантската помощ на екипа на сдружение „ЦРПБ“. Проектът „Подобряване достъпа до заетост и качеств ото на работните места в „Чилинг“ ООД получи финансиране по ОПРЧР чрез МИГ...

Социалното предприятие в Златоград – иновация на седмицата

Социалното предприятие в Златоград е иновационна практика на седмицата на страницата на Фондация за реформа в местното самоуправление.  Иновационната практика се реализира в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град...

Стартира заетостта в новото Социално предприятие в град Златоград

От 02.01.2019 г. 32 безработни лица стартираха заетост в Социално предприятие „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ – клон Златоград в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран...