Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

Избран е изпълнител за   процедура  с „Публична покана” № 1 от дата  21.08.2018 г. с предмет “Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и материали, предназначени за дейността на социално предприятие по проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01...

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и материали“, предназначени за дейността на социално предприятие по проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“

Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ обявява Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и материали, предназначени за дейността на социално предприятие по проект...