Проект BG16RFOP002-3.001-0522 „Повишаване на енергийната ефективност на „Зиесто“ АД“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

Екипът на сдружение „ЦРПБ“ съвместно с консултантска фирма „Топалови-2008“ ООД консултира разработката и изпълнението на проекта. Проектът е на обща стойност 428 831.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 304 763.70 лв. Общата цел на проекта е да се...

Проект „Създаване на социално предприятие в град Златоград“

Проект „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, договор № BG05M9OP001-2.010-0674-C01, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ Начало: 01.07.2018 г. Край: 01.12.2019 г. Описание: Сдружение „ЦРПБ“ е водещ изпълнител на проекта. Община Златоград е...

Проект „Практика по устойчиво земеделие“, договор 2018-1-BG01-KA116-047051, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 02.03.2020 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между ПГСС „Св.Г.Победоносец“, гр. Суворово и Wisamar Bildungsgesellschaft, гр. Лайпциг. Проектът си...

Проект „Придобиване на професионални умения в секторите на информационните технологии и автомеханиката в реална чуждоезикова работна среда“, договор 2018-1-BG01-KA102-047017, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 16.02.2020 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между ПГМТ  „Владимир Комаров” и Асоциация Мундус, Испания. Целите, към които се стремим с настоящия проект...

Проект „Изучаване на добрите практики на област Арагон в градинарството, животновъдството и лозарството“, договор 2018-1-BG01-KA102-047018, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 02.03.2020 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между ПГСС „Земя“ и Асоциация Мундус, Испания. Проектът се стреми към постигане на следните цели:...

Проект „Изграждане на практически компетенции в органичното земеделие“, договор 2018-1-BG01-KA102-047019, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 02.03.2020 г. Описание: Сдружение „ЦРПБ“ консултира подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между ПГСС „Ангел Кънчев“  и Асоциация Мундус, Испания. Основните цели на проекта са: Подобряване на практическите...