Нашата история

Екипът на сдружение „ЦРПБ“ притежава над 15 години опит в разработката и реализация на европейски проекти. Проведохме множество обучения по ключови компетенции, семинари, конференции и събития на различна тематика. Разработихме проучвания, анализи и стратегии. Организирахме практики в чужбина на над 800 млади хора с цел подобряване на техните професионални, езикови, социални и интеркултурни компетенции в областта на туризма, маркетинга, ИКТ, селското и горското стопанство, автомеханиката и др. Създадохме устойчиви партньорства с организации от различни европейски страни. Подпомогнахме други организации в разработката и управлението на европейски проекти.

Какво правим

Работим за укрепване на сътрудничеството с бизнеса чрез реализиране на проекти за технологична модернизация, конкурентноспособност и подобряване на енергийната ефективност на предприятията. Насърчаваме заетостта и социалното включване на хората в уязвима позиция чрез развитие на социално предприемачество. Разширяваме възможностите за практики на ученици от сектора на професионалното обучение в чужбина и за мобилност на учители с цел обмяна на опит в сродни организации. Партнираме в международни проекти и създаваме нови партньорства.

Актуално

Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ проведе семинар на тема: „Дигитализация, устойчивост и приобщаване в образованието“

Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ проведе семинар на тема: „Дигитализация, устойчивост и приобщаване в образованието“

Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ проведе семинар на тема: „Дигитализация, устойчивост и приобщаване в образованието“ в периода 17-19.03.2022 г. в град Златоград. В събитието се включиха 110 директори и педагогически специалисти в системата на...

повече информация
Сдружение ЦРПБ е официално обявено за социално предприятие

Сдружение ЦРПБ е официално обявено за социално предприятие

Сдружение ЦРПБ е официално обявено за социално предприятие Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ получи от Министъра на труда и социалната политика Удостоверение за вписване в Регистъра на социалните предприятия с присъден най-висок КЛАС А+...

повече информация
Сдружение «ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА“ стартира реализацията на проект BG16RFOP002-2.073-14746-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Сдружение «ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА“ стартира реализацията на проект BG16RFOP002-2.073-14746-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

На 17.09.2020 г. Сдружение «ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА“ стартира реализацията на проект BG16RFOP002-2.073-14746-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Проектът е финансиран...

повече информация
Социалното предприятие в град Златоград провежда «Дни на отворените врати»

Социалното предприятие в град Златоград провежда «Дни на отворените врати»

От 30 октомври до 1 ноември в Социално предприятие “Беловидово“ се провеждат «Дни на отворените врати». Целта е заинтересованите страни да се запознаят отблизо с дейността на предприятието, с ползите, които то осигурява за хората в уязвима позиция на пазара на...

повече информация

Стартираме нов проект в град Златоград

Одобрен е още един проект за град Златоград, разработен с консултантската помощ на екипа на сдружение "ЦРПБ". Проектът "Подобряване достъпа до заетост и качеств ото на работните места в "Чилинг" ООД получи финансиране по ОПРЧР чрез МИГ...

повече информация
Социалното предприятие в Златоград – иновация на седмицата

Социалното предприятие в Златоград – иновация на седмицата

Социалното предприятие в Златоград е иновационна практика на седмицата на страницата на Фондация за реформа в местното самоуправление.  Иновационната практика се реализира в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град...

повече информация
Стартира заетостта в новото Социално предприятие в град Златоград

Стартира заетостта в новото Социално предприятие в град Златоград

От 02.01.2019 г. 32 безработни лица стартираха заетост в Социално предприятие "Център за развитие и подкрепа на бизнеса" - клон Златоград в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна...

повече информация

Успешно приключи проект за енергийна ефективност

„ЗИЕСТО“ АД, гр. Варна в партньорство с екипа на сдружение „ЦРПБ“ успешно приключи и отчете проект  BG16RFOP002-3.001-0522 „Повишаване на енергийната ефективност на "Зиесто" АД“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от...

повече информация
Екипът на сдружение ЦРПБ проведе пресконференция в Златоград

Екипът на сдружение ЦРПБ проведе пресконференция в Златоград

Днес в Заседателната зала в сградата на Община Златоград се проведе пресконференция по повод сключения договор по проект  BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките...

повече информация