На 01.08.2018 г. (сряда) от 11.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Златоград ще се проведе пресконференция по повод старта на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд..
По време на пресконференцията ще бъде предоставена информация относно конкретните цели, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

Разкажете за нас