Проект BG16RFOP002-3.001-0522 „Повишаване на енергийната ефективност на „Зиесто“ АД“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

Екипът на сдружение „ЦРПБ“ съвместно с консултантска фирма „Топалови-2008“ ООД консултира разработката и изпълнението на проекта. Проектът е на обща стойност 428 831.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 304 763.70 лв. Общата цел на проекта е да се...

повече информация

Проект „Създаване на социално предприятие в град Златоград“

Проект „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, договор № BG05M9OP001-2.010-0674-C01, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ Начало: 01.07.2018 г. Край: 01.12.2019 г. Описание: Сдружение „ЦРПБ“ е водещ изпълнител на проекта. Община Златоград е...

повече информация

Проект „Практика по устойчиво земеделие“, договор 2018-1-BG01-KA116-047051, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 02.03.2020 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между ПГСС „Св.Г.Победоносец“, гр. Суворово и Wisamar Bildungsgesellschaft, гр. Лайпциг. Проектът си...

повече информация

Проект „Придобиване на професионални умения в секторите на информационните технологии и автомеханиката в реална чуждоезикова работна среда“, договор 2018-1-BG01-KA102-047017, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 16.02.2020 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между ПГМТ  „Владимир Комаров” и Асоциация Мундус, Испания. Целите, към които се стремим с настоящия проект...

повече информация

Проект „Изучаване на добрите практики на област Арагон в градинарството, животновъдството и лозарството“, договор 2018-1-BG01-KA102-047018, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 02.03.2020 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между ПГСС „Земя“ и Асоциация Мундус, Испания. Проектът се стреми към постигане на следните цели:...

повече информация

Проект „Изграждане на практически компетенции в органичното земеделие“, договор 2018-1-BG01-KA102-047019, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 02.03.2020 г. Описание: Сдружение „ЦРПБ“ консултира подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между ПГСС „Ангел Кънчев“  и Асоциация Мундус, Испания. Основните цели на проекта са: Подобряване на практическите...

повече информация

Проект Младежка академия за лидерство и активно гражданство

Проект „Младежка академия за лидерство и активно гражданство” е финансиран по Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании. Общата цел на проекта е подобряване на лидерските умения и компетенциите за активно...

повече информация

Проект „Да дадем думата на младите хора“

Проектът е на стойност 18584.77 евро и се осъществи с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. В рамките на проекта 30 варненски младежи подобриха своите компетенции...

повече информация

Проект „Не на младежката безработица чрез социално предприемачество“

Проект „Не на младежката безработица чрез социално предприемачество” е финансиран по Програма ‘Младежта в действие’ на ЕК, администрирана в България от НЦЕМПИ. Общата цел на проекта е: да насърчи ангажимента на младите хора за справяне с проблемите на младежката...

повече информация

Проект „Младите доброволци – знаещи и можещи”

Финансиране: Община Варна Дейности: -         Разработка на учебна програма по модули; -         Обучение на 30 младежи от Варна за доброволческа работа в НПО чрез изграждане на умения за управление на НПО, разработка на проекти, работа в екип, работа с медии; Акцент...

повече информация

Проект „Младежката безработица през обектива на младите хора”

Финансираща програма: Младежта в действие” Дейности: -         Обучение по медийни компетенции на 30 младежи и подобряване на способността им  да изразяват своята позиция по отношение на проблемите, свързани с младежката безработица;  Обучението беше практически...

повече информация

Проект “Стимулиране на инициативността на младите хора чрез изграждане на капацитет за работа в НПО”

Финансиране: Община Варна Дейности: - Разработка на учебна програма за модулно обучение, подготовка на учебни материали и наръчници; - Провеждане на обучение на 30 младежи за работа в гражданския сектор, изграждане на умения за работа в екип и комуникация медиите; -...

повече информация