Начало: 01.06.2017 г.

Край: 31.05.2019 г.

Описание:

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, изпълняван от Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“  в партньорство с Асоциация Мундус, гр. Сарагоса (Испания) в контекста на потребностите от актуализация, развитие и надграждане на знанията, уменията и компетенциите на учениците, за да бъдат те адекватни на търсенето на европейския пазар на труда.

Основните цели, които проектът си поставя са:

  1. Формиране на професионални умения в сферата на международната търговия – умения за търсене на нови клиенти, умения за продажбено презентиране на продуктите, умения за водене на търговска кореспонденция, умения за търговски преговори, умения за изготвяне на търговски оферти, умения за анализ на пазара, за управление на връзките с клиентите и за прилагане на стратегии за налагане на нов продукт и репозициониране на стар продукт на пазара;
  2. Повишаване на чуждоезиковите умения и комуникативните способности на ползвателите в конкретната професионална сфера;
  3. Запознаване със спецификата на социо-културната и бизнес-среда в Испания, развитие на адаптивността на участниците и изграждане на мултикултурен опит и умения за общуване с хора от различни националности, с което да се подпомогне и насърчи кариерното развитие на участниците и тяхната бъдеща професионална реализация.

Практиката ще се проведе в продължение на 4седмици изцяло в реална работна среда, в гр. Сарагоса (Испания), в международни компании, които се характеризират с бърз пазарен ръст, висока конкурентност на пазара и динамика в развитието.

Участници в мобилността ще бъдат 40 ученици, навършили 16 г., придружавани от 4 учители.

В резултат от мобилността учениците ще надградят своята професионална подготовка, като получат практически компетенции в сферата на международната търговия.

Наред с това учениците ще получат по-задълбочени познания за чуждестранното културно наследство, умения за работа в мултикултурна среда и интеркултурни компетенции, разширени познания по чужд език, умения за адаптация в работната среда, развитие на уменията за работа с екип, умения за работа в динамична среда,  което ще помогне на участниците да се приспособят по-бързо към работната си среда в бъдеще и да са по-конкурентни на пазара на труда.

Всички тези знания и умения в професионален, социален и личностен план ще бъдат удостоверени чрез документ Европас мобилност, както и сертификат от партньора и оценка от приемащите фирми.

Разкажете за нас