Начало: 01.06.2018 г.

Край: 02.03.2020 г.

Описание:

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между ПГСС „Земя“ и Асоциация Мундус, Испания.

Проектът се стреми към постигане на следните цели:

  1. Подобряване и надграждане на практическите умения на участниците чрез придобиване на опит в областта на градинарството, животновъдството и лозарството и изучаване на добрите практики на регион Арагон в тези сектори;
  2. Подобряване на уменията на участниците за работа в мултикулурна среда, подобряване на интеркултурните и езиковите им компетенции.
  3. Подобряване капацитета на ПГСС „Земя“ за международно сътрудничество в образованието.

Ползватели на проекта са 30 ученици от ПГСС „Земя“, гр. Провадия на възраст 15-19 години в етап на начално професионално образование.  Участниците ще бъдат придружавани от 3 учители.

Практиката ще се проведе в град Сарагоса и околностите през месец юли 2019 г.

Мобилността е с продължителност от 4 седмици (20 работни дни,  по 6 астр.часа дневно) , изцяло в реална работна среда.

Освен за развитие на професионалните умения проектът пряко ще допринесе също и за подобряване на езиковите компетенции на ползвателите, за тяхното интеркултурно образование, за изграждане на ценни за по-нататъшната им заетост качества като гъвкавост, адаптивност към промените,  повишена мотивация за себедоказване в различна от училищната среда, умения за работа в екип.

Разкажете за нас