Проект „Младежка академия за лидерство и активно гражданство” е финансиран по Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании.

Общата цел на проекта е подобряване на лидерските умения и компетенциите за активно гражданско участие на младите хора.

Специфичните цели, които бяха постигнати с реализацията на проектните дейности са:

(1)   Идентифициране на реалните потребности на младежите и техните интереси към овладяване на определени знания и компетенции;

(2)   Изграждане на капацитет на младите хора за активно гражданско участие, съобразно потребностите им и развитие на техните лидерски умения;

(3)   Насърчаване на взаимодейстието между младите хора, изграждането на младежки лидери, които да споделят опит и знания на принципа „връстници обучават връстници” и популяризиране на активното гражданство и гражданското образование сред младите хора.

Географският обхват на целевата група беше община Варна, но в проекта се насърчи участието и на младежи и от други  общини и малки населени места  (Провадия, Суворово, Вълчи дол, Дългопол, Аксаково, Аврен, Бяла, Ветрино, Белослав, Девня, Долни Чифлик).

Разкажете за нас