Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  от Сдружение „С грижа за младите“

Начало: 01.01.2015

Край: 30.06.2015

Специфичните цели на проекта бяха:

Повишаване на компетенциите на 40 младежи от общините Провадия и Суворово за стартиране и развитие на социално предприятие на база на предварително идентифицирани потребности и разработени обучителни програми;
Популяризиране на модели и добри практики на социалното предприемачество в двете малки общини Провадия и Суворово като алтернатива за заетост;
Насърчаване на обмена на опит и информация между младежите от малките населени места и по-опитните им връстници от младежкия сектор и бизнеса.

В рамките на проекта се проведе проучване на потребностите и интересите на младите хора в двете малки общини Провадия и Суворово от овладяване на конкретни умения и компетенции за стартиране и развитие на социално предприятие; разработена е обучителна програма по социално предприемачество, адаптирана към специфичните потребности на целевата група младежи от двете общини; проведено е обучение по социално предприемачество за 2 групи от 20 младежи и сертифициране на участниците; проведена е младежка конференция в град Варна с участието на обучените младежи от двете малки общини Провадия и Суворово, местните младежки структури и организации, ядрото на младежкия сектор на Варна, млади предприемачи; отпечатване и разпространение на Наръчник „Социалното предприемачество – алтернатива за младежка заетост”.

В края на обучителната програма се проведоха консултации с експерти за правна и счетоводна помощ по отношение на изготвяне на документация за регистрация на социално предприятие.Тези консултации бяха насочени основно към пълнолетните участници с цел да им предоставят практическа подкрепа за регистрация на фирма/сдружение, което да действа като социално предприятие.

Проектът ни обхвана младежи с различен социален профил – завършващи ученици, млади безработни, младежи с увреждания. По тази причина избрахме социалното предприемачество, за да улесним достъпа до заетост и професионално развитие и на най-онеправданите групи младежи на пазара на труда.

Разкажете за нас