Начало: 01.09.2017 г.

Край: 28.02.2019 г.

Описание:

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, изпълняван от ПГМТ  „Владимир Комаров”, гр. Силистра в партньорство с YouNet (Италия).

Дейностите в проекта включват създаване на ново международно партньорство с YouNet и организиране и провеждане на мобилност на 20 ученици (16-19 г.) от специалност „Компютърна техника и технологии“ в реална работна среда – ИКТ фирми в град Болоня, Италия. Учениците ще бъдат придружавани от 2 учители.

Мобилността е с продължителност от 4 седмици.

Практиката ще има добавена стойност към  професионалната подготовка на учениците чрез изграждане на нови, специфични професионални компетентности за прилагане на модерни методи за компютърна диагностика посредством „отдалечен достъп“ и надграждане на практическите умения за хардуерна и софтуерна диагностика, и ремонт на компютърни системи.  Методите на наставничество включват инструктаж, наблюдение и възлагане на задачи от работното ежедневие на приемащите фирми.

Всички знания и умения в професионален, социален и личностен план ще бъдат удостоверени чрез документ Европас мобилност, както и сертификат от партньора и референция от приемащите фирми.

Въздействието на проекта за ПГМТ се изразява в подобряване на качеството на обучението по компютърни технологии чрез осъвременяване на учебните планове и програми за практика на специалност „Компютърна техника и технологии“ с нови теми и разработване на нови практически задания, казуси и изпитни материали, базирани на практическите задания, използвани в мобилността и прилагане на нови подходи на преподаване по предмета „Учебна практика“, които ще бъдат взаимствани от чуждестранните работодатели и наставници и ще бъдат интегрирани в учебния процес.

Разкажете за нас