Начало: 01.09.2017 г.

Край: 28.02.2019 г.

Описание:

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, изпълняван от Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“, гр. Велинград в партньорство със СТЕП (организация в сферата на професионалното ориентиране и консултиране и организирането на стажове и практики на работното място), гр. Севиля (Испания).

Основните цели на проекта са:

1) Надграждане на базовите практически умения на учениците чрез практика в реална работна среда и изучаване на испанските достижения и добри практики в сектора на горското и ловното стопанство и дърводобива;

2) Повишаване на езиковите и интеркултурните умения на учениците;

3) Създаване на международно партньорство, което да насърчи интернационализацията на ПГГС „Хр.Ботев“ и възможностите за повишаване на качеството на професионалното образование.

Практиката ще се осъществи изцяло в реална работна среда в района на град Севиля, Испания.

Учениците ще получат възможност да се запознаят с добрите практики на Испания за устойчиво управление на територии с висока природна ценност (биосферен резерват) и да приложат своите професионални познания и умения чрез конкретни действия за устойчиво стопанисване на гори и паркове, изследване на флора и фауна, залесяване,  създаване и поддържане на съоръжения за стопанисване на дивеча, изграждане на противоерозионни съоръжения и мероприятия.

Участници в проекта са 20 ученици на възраст 16-19 г. в етап на първоначално професионално образование в НПГГС „Хр.Ботев“ и 2 придружаващи учители.

Практиката ще бъде с продължителност от 4 седмици.

Придобитите компетенции ще бъдат удостоверени с издаване на Европас мобилност сертификат.

Разкажете за нас