Начало: 01.06.2018 г.

Край: 02.03.2020 г.

Описание:

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между ПГСС „Св.Г.Победоносец“, гр. Суворово и Wisamar Bildungsgesellschaft, гр. Лайпциг.

Проектът си поставя 3 ключови цели:

  1. Разширяване и надграждане на професионалните компетенции на 40 ученици от ПГСС „Св.Г.Победоносец“ , осъвременяване на техните знания и изграждане на умения за работа с нови методи и технологии в сферата на устойчивото земеделие чрез провеждане на практика в органични стопанства в Германия;
  2. Подобряване на езиковите, интеркултурните и социалните компетенции на ползвателите от ПГСС „Св.Г.Победоносец“;
  3. Разширяване на процеса на интернационализация на ПГСС „Св.Г.Победоносец“ и укрепване капацитета на организацията за международно сътрудничество в образованието чрез развитие на партньорството с Образователен център Висамар.

Участници в мобилността ще бъдат  40 ученици на възраст 15-20 г. от ПГСС „Св.Г.Победоносец“ в етап на първоначално професионално образование.

Мобилностите ще се проведат в реална работна среда (ферми) в гр. Лайпциг, Германия. Продължителността на всяка мобилност е 4 седмици.

Работната програма на практиката обхваща широк спектър от практически задачи в органичното фермерство, включително принципите  при изграждането на ферма за органично земеделско производство, владеене на методите за сеитбообращения, естествена обработка, торене, мелиорация (включително борба с ерозията), растително защитни мероприятия по екологичен начин, умения за устойчиво управление на земите и  опазване на водите от замърсяване с биогенни елементи .

Планирани са практически сесии за работа с нови технологии и автоматизирани системи в селското стопанство и за изучаване на иновативни селскостопански практики за осигуряване на устойчивост, повишаване на добивите и интегриране на земеделието в градското ежедневие.

Разкажете за нас