Начало: 01.09.2017 г.

Край: 28.02.2019 г.

Описание:

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, изпълняван от ПГСС „Земя“, гр. Провадия в партньорство с Образователен център Висамар, гр. Лайпциг (Германия).

Проектът се реализира в контекста на съвременните тенденции за развитие на устойчиво селско стопанство и прилагане на екологични земеделски практики, както и приоритетите за модернизация и повишаване на технологичното развитие на селското стопанство, прилагане на нови методи и иновационни решения за опазване на почвените ресурси и повишаване на добивите.

Основната цел, която се стремим да постигнем с проекта е насочена към повишаване на качеството и нивото на професионалната подготовка на  учениците в ПГСС „Земя“ чрез мобилност в реална работна среда в немски ферми.

Специфичните цели на проекта са следните:

  1. Подобряване и надграждане на практическите умения на участниците чрез придобиване на опит в областта на биологичното растениевъдство и биологичното животновъдство;
  2. Изучаване на немския опит и добри практики в биологичното селско стопанство;
  3. Изучаване на приложението на новите технологии и съвременните научни достижения в селското стопанство, запознаване със съвременна автотракторна техника и изграждане на умения за работа с автоматизирани селскостопански системи.
  4. Подобряване на уменията на участниците за работа в мултикулурна среда, подобряване на интеркултурните и езикови компетенции.

Ползватели на проекта са 40 ученици от ПГСС „Земя“, гр. Провадия на възраст 15-20 години в етап на начално професионално образование и 4 придружаващи учители, разпределени в две групи мобилности.

Мобилностите са с продължителност 4 седмици и ще се проведат изцяло в реална работна среда. Работната програма на практиката обхваща широк спектър от практически задачи в органичното фермерство, включително принципите  при изграждането на ферма за органично земеделско производство, владеене на методите за сеитбообращения, естествена обработка, торене, мелиорация (включително борба с ерозията), растително защитни мероприятия по екологичен начин, умения за устойчиво управление на земите и  опазване на водите от замърсяване с биогенни елементи .

Планирани са практически сесии за работа с нови технологии и автоматизирани системи в селското стопанство и за изучаване на иновативни селскостопански практики за осигуряване на устойчивост, повишаване на добивите и интегриране на земеделието в градското ежедневие.

Освен за развитие на професионалните умения проектът пряко ще допринесе също и за подобряване на езиковите компетенции на ползвателите, за тяхното интеркултурно образование, за изграждане на ценни за по-нататъшната им заетост качества като гъвкавост, адаптивност към промените,  повишена мотивация за себедоказване в различна от училищната среда, умения за работа в екип.

Разкажете за нас