Начало: 01.06.2018 г.

Край: 16.02.2020 г.

Описание:

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между ПГМТ  „Владимир Комаров” и Асоциация Мундус, Испания.

Целите, към които се стремим с настоящия проект за мобилност са:

(1) Изграждане на международно партньорство с Асоциация Мундус и полагане на основите на дълготрайно сътрудничество с цел достъп и обмен на добри практики в провеждането на практики в реална работна среда, достъп до контактна мрежа с испански работодатели и взаимстване на опит в процеса на оценяване и валидиране на образователните резултати, постигнати чрез мобилност;

(2) Надграждане на езиковите и мултикултурните компетенции на ползвателите;

(3) Развитие на професионалните компетенции на ползвателите в сферата компютърните технологии и в сектора на автомеханиката  в реална работна среда, с което да се актуализират и надградят техните умения спрямо европейските изисквания на пазара на труда.

Участници в проекта ще бъдат 20 ученици от ПГМТ „В.Комаров“ на възраст 16-19 г. , като 13 ученици са от специалност „Компютърна техника и технологии“, професия Техник на компютърни системи“ и 7 ученици са от специалност  „Автотранспортна техника“, професия „Техник на транспортна техника.“ Учениците ще бъдат придружавани от 2 учители.

Проектът предвижда  организиране и провеждане на 4 седмична мобилност на учениците в изцяло реална работна среда (компании) в град Сарагоса, Испания през месец юли 2019 г.

Планирани са и няколко посещения на сходни професионални училища за провеждане на практически уъркшопове за запознаване на участниците с испанската дуална система на образование и връзката професионално училище – работодател.

Въздействието за учениците – преки участници в мобилността се изразява в следното:

– Развитие и надграждане на практическите умения в сферата на диагностиката и ремонта на  компютърни системи и в сферата на диагностиката, поддръжката и ремонта на автомобилната техника, които ще подпомогнат бъдещата заетост на младите специалисти по специалността „Компютърна техника и технологии“ и специалността „Автотранспортна техника“;

– Информираност относно добрите практики в други училища и разбиране на връзката професионална гимназия – пазар на труда;

– Развитие на „меки умения“, които са търсени от работодателите в днешно време: комуникационни умения, социални умения,  умения за работа в екип и в динамична работна среда, умения за управление на промяната и приоритизиране на задачите;

– Развитие на личностните качества на участниците, като гъвкавост и адаптивност;

– Умения за работа в мултикултурна среда  и обогатяване на техните езикови комптенции, което да подпомогне и насърчи кариерното развитие на участниците и тяхната бъдеща професионална реализация.

Участниците ще получат ценни познания за чужда култура, познания за професионална терминология по английски език, ще изградят умения за делово общуване в интернационална среда и зачитане на междукултурните различия.

Разкажете за нас