Начало: 01.06.2018 г.

Край: 02.03.2020 г.

Описание:

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство между ПГТТ „Хр.Ботев“, гр. Смолян и 3 европейски партньори.

Проектът си поставя следните специфични цели:

  1. Запознаване на персонала на професионалните гимназии – членове на Консорциума с опита и добрите практики на сродни професионални училища в Германия, Италия и Испания във връзка с функционирането на системата за дуално обучение – организирането, провеждането, администрирането, мониторинга и документирането на целия процес;
  2. Запознаване на персонала на участващите професионалните гимназии с опита на компаниите в Германия, Италия и Испания, които приемат ученици за дуално обучение – ролята на наставниците, начина на провеждането на изпити и оценяване на обучаемите;
  3. Полагане на основите за междуинституционално сътрудничество на професионалните гимназии – членове на Консорциума със сродни организации в Германия, Италия и Испания.

В мобилността ще се включат общо 27 ползватели. Това са:

– 14 ползватели от ПГТТ „Хр.Ботев“, гр. Смолян;

– 10 ползватели от ПГ „Васил Димитров“, гр. Мадан;

– 3 ползватели от СПГТС „Никола Й.Вапцаров“, гр. Смолян.

Предвидено е да се реализират 3 потока мобилности в гр. Лайпциг, гр. Болоня и гр. Севиля  с продължителност 5 дни  всяка с участието на 9 ползватели във всеки поток.

Целеви групи са представители на ръководството и учителите по професионална подготовка.

Мобилността има за цел обмяна на опит и наблюдение в сродни училища и в предприятия относно добрите практики в провеждането на дуалното образование.

В резултат от реализацията на проекта учителите ще получат следните професионални компетенции, знания и умения:

– Познания относно практическите въпроси, свързани с прилагането на концепциите за дуално образование в Германия, Италия и Испания;

– Познания за ролята на държавата при насърчаването и регулирането на отношенията между обучаващата институция и работодателите;

– Запознатост с работата на училищната администрация във връзка с въвеждане на дуалното образование;

– Усвояване на добри практики в организирането, администрирането, мониторинга и документирането на целия процес;

– Запознатост с  работата на учителите във връзка с разработването на учебни програми за практика в предприятията съвместно със самите предприятия ;

– Усвояване на модели и добри практики за сътрудничество при ясно дефинирани роли на учител и наставник и прозрачни процедури за оценка на придобитите компетенции;

– Познания за начина на организиране на ученето чрез работа в компании и усвояване на нови методи за обучение в процеса на дуалното обучение;

–  Учене от опита на учители, наставници в компании, ученици, кариерни консултанти, които участват в провеждането на ученето чрез работа;

– Обмяна на добри практики и дискутиране на предизвикателствата с колеги и обучители в курсовете за дуално обучение;

– Повишен капацитет за международно сътрудничество чрез контакти с немски, италиански и испански училища и компании, активни в областта на дуалното обучение.

Като признание за придобитите знания и умения участниците ще получат документ Европас мобилност и сертификат от приемащия партньор.

Разкажете за нас