Проект 2010-1-BG1-LEO01-03268 „Биологичното селско стопанство – за по-качествен и здравословен живот в Европа“ се финансира по линия на програма “Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност “Мобилност”.

Начало: 01-06-2010

Край: 30-11-2011

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран в партньорство между Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС) “Св. Георги Победоносец”, гр. Суворово (изпращаща страна) и приемащaтa организация Образователен институт Висамар, гр. Лайпциг (Германия).

Основните цели на проекта са:

– Създаване на международно партньорство, което да допринесе за пренос на европейски добри практики и изучаване на опита в производството на биологична селскостопанска продукция. По този начин проектът цели да способства за осъвременяване на практическото обучение по селско стопанство;

– Предоставяне на възможност на младежи, преминаващи първоначално професионално обучение в селскостопански специалности  да усъвършенстват личните си умения и компетенции и да обогатят своя професионален опит посредством запознаване с европейските стандарти за био земеделие и животновъдство;

– Да насърчи изучаването на чужди езици и да формира познания за работа в мултикултурна среда, което да бъде предимство за младежите при търсенето и устройването на работа.

Целева група на проекта са 20 ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство “Св. Георги Победоносец”, гр. Суворово между 16-19 годишна възраст, преминаващи първоначално професионално обучение в земеделски специалности .

Постигнатите резултати напълно съответстват на предварително заложените цели.

В рамките на проекта учениците проведоха 4 седмична практика през месец юли 2011 г. в Германия, гр. Лайпциг и околностите. По време на престоя си младежите осъществиха работни посещения и практически дейности в селскостопански ферми за биологично отглеждане на растения и животни, цехове за обработка и преработка на месо и мляко, лозаро-винарски стопанства.

Проектът даде възможност на младите кадри да се запознаят отблизо с пътя на биопродуктите от фермата до предлагането им в търговската мрежа, да получат достъп до модерни селскостопански технологии и признание на уменията от утвърдена чуждестранна организация в сферата на ученето през целия живот.

Престоят в чужбина значително подобри езиковите компетенции на учениците и формира у тях умения за работа в мултикултурна среда.

Като признание за придобитите умения участниците получиха Сертификат Европас мобилност, Сертификат за премината практика, Сертификат за премината предварителна подготовка и сертификат от немската екоорганизация OekoLoewe.

Разкажете за нас