Проект 2011-1-BG1-LEO01-04741 „Изграждане на капацитет на младите кадри за прилагане на испанския опит в алтернативното земеделие“ се финансира по линия на програма “Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност “Мобилност”.

Начало: 01-09-2011

Край: 31-08-2012

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран в партньорство между Професионална гимназия по селско стопанство “Св. Георги Победоносец” и испанските партньори EL HELICICULTOR (охлювъдна ферма) и STEP.

Проектът си постави следните цели:

– Да подобри професионалните умения и компетенции на учениците от ПГСС „Св.Г.Победоносец“ и да ги направи по-конкурентноспособни както  на българския, така и на европейския пазар;

– Да повиши качеството на предлаганото практическо обучение в ПГСС „Св.Г.Победоносец“ чрез транснационална мобилност и изучаване на алтернативни селскостопански практики, приложими в местни условия;

– Да насърчи изучаването на чужди езици и да формира познания за работа в мултикултурна среда, което да бъде предимство за младежите при търсенето и устройването на работа.

Целева група на проекта бяха 20 ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство “Св. Георги Победоносец”, гр. Суворово между 15-19 годишна възраст.

Постигнатите резултати напълно съответстват на предварително заложените цели.

В рамките на проекта учениците проведоха 4 седмична практика през месец юли 2012 г. в Испания, гр. Севиля и околностите. По време на престоя си младежите осъществиха работни посещения и практически дейности в селскостопански ферми, селскостопански асоциации и предприятия с цел запознаване с методите за отглеждане на охлюви, етерично – маслодайни култури, билки, подправки, включително по екологичен начин.

Младите кадри получиха ценни познания и практически умения в алтернативни за България земеделски дейности, които да реализират в местната общност, както и достъп до работа с модерни селскостопански технологии. Те разшириха своите професионални компетенции, като придобиха обширни познания и практически умения относно технологията за отглеждане и развъждане на охлюви и пазарите за тяхната реализация, организацията на работата в охлювъдната ферма, начина за стартиране и развиване на охлювъден бизнес, основните процеси в култивираното отглеждане на етерично-маслодайни култури, растения за производство на биомаса, билки и подправки, включително по методите на екологичното земеделие, усвоиха умения за работа с модерни селскостопански съоръжения.

Престоят в чужбина значително подобри езиковите компетенции на учениците и формира у тях умения за работа в мултикултурна среда.

Придобитите умения и компетенции от практиката бяха признати чрез Сертификат Европас мобилност, Сертификат за премината практика, издаден от СТЕП, Оценъчна карта с оценка от практиката, издадена от  El Helicicultor и Референция от работодателя El Helicicultor.

Разкажете за нас