Проект 2011-1-BG1-LEO01-04747 „Запознаване с европейските маркетингови стандарти и фирмената култура чрез транснационална практика“ се финансира по линия на програма “Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност “Мобилност”.

Начало: 01-09-2011

Край: 31-08-2012

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран в партньорство между Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ и INTERNATIONAL  EDUCATION COLLEGE  TEMIS (о.Тенерифе, Испания).

Основните цели, които проектът си постави бяха:

– да разшири професионалните умения и компетенции на ползвателите чрез запознаване с практическото приложение на концепцията за управление на връзките с клиентите, стандартите за бизнескомуникация, вътрешнофирмената култура;

– да създаде основите на международно партньорство, което да допринесе за трансфер на опит  и повишаване на качеството на предлаганото професионално обучение чрез съвместно организиране на бизнес практика за ученици;

–  да разшири личните компетенции на ползвателите, техните чуждоезикови познания и умения за работа в мултикултурна среда.

Преки ползватели на проекта бяха 20 ученици на възраст 16-19 години.

Съдържанието на практиката включваше провеждане на модулна програма от три модула: Модул 1 „Маркетинг и човешки ресурси” (2 седмици), Модул 2 „Фирмена етика, бизнескомуникации и корпоративна култура” (1 седмица) и Модул 3 „Практика” (1 седмица).

Първите два модула включваха посещения на различни организации с цел наблюдение, участие в уъркшопове,  провеждане на работни сесии за практически занятия и усвояване на нови знания и умения в сферата на маркетинга и бизнес комуникациите. В рамките на тези два модула ползвателите осъществиха работни посещения в различни кметства, търговското училище „Емпреса Актива”, офиса на туризма на град Лос Раелехос, Бизнес асоциацията на средния и дребния бизнес на Лос Раелехос, Търговската камара, правителството на Тенерифе.

През първите два модула се провеждаха практически работни сесии, в които ползвателите се запознаха с работните методи и техниките за създаване на анкети и подготовка на маркетингови проучвания в областта на търговията и ресторантьорството, участваха в практически упражнения за използване на социалните мрежи в маркетинга и връзките с клиентите, посетиха различни ресторанти за провеждане на наблюдения, заснемане и събиране на информация от туристическите обекти на Лос Раелехос и околностите.

Последната част от мобилността беше посветена на изцяло практически занятия. Учениците, разделени в две групи, проведоха стажове в Офиса на туризма и Асоциацията на средния и дребния бизнес CERYME, в които извършиха маркетингови проучвания и разработиха маркетингови материали.

Проведената мобилност беше призната чрез Европас мобилност документ, Сертификат за проведена практика, Препоръка от работодателя, Оценъчна карта. Допълнително на участниците бяха връчени Сертификати за нивото на владеене на испански език при приключване на мобилността.

Разкажете за нас