Проект „Съвременни методи и технологии за диагностика, поддръжка и ремонт на автомобили – изучаване на немския опит“ се финансира по линия на програма “Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност “Мобилност”.

Начало: 01-10-2012

Край: 31-05-2014

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран в партньорство между Професионална техническа гимназия – Варна и Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH (дружество в обществена полза), гр. Лайпциг.

Основните цели на проекта бяха насочени към усъвършенстване на знанията и професионалните компетентности на целевата група ученици, повишаване на качеството на предлаганото практическо обучение в Професионална техническа гимназия – Варна, подобряване на чуждоезиковите умения на участниците и формиране на познания за работа в мултикултурна среда.

По време на реализацията на проекта са реализирани два потока мобилности в гр. Лайпциг, Германия при партньорската организация Образователен институт Висамар. Първият поток включваше 20 ученици и 2 придружаващи преподаватели, а вторият –10 ученици и 1 придружаващ преподавател.

Мобилностите се проведоха в град Лайпциг в периодите 01-30.07.2013 г. и 01.09-27.09.2013 г. и съдържаха 2 седмици практическо обучение в модерно оборудвана автоработилница под ръководството на квалифициран и опитен преподавател по практика и 2 седмици практика в реална работна среда (автосервизи).

Постигнатите резултати са свързани с надграждане на професионалните знания и умения и личностните компетенции на ползвателите. Участниците  придобиха умения за работа с най-модерни контролно-измервателни уреди и апарати, умения за извършване в правилна технологична последователност на основните диагностични операции и установяване на  причините за повреди на различни модели автомобили, умения за извършване на монтажно-демонтажни операции при техническото обслужване и ремонт на автомобили, умения за правилно разчитане на технологични схеми и карти, умения за работа в екип и организация на работното място.

Друг резултат от реализацията на проекта е повишеното качество на професионалното образование по специалността благодарение на възможността за международна производствена практика в реална работна среда, отговаряща на образователните потребности на ползвателите. Установеното и тествано в рамките на проекта партньорство е база за надграждане и за реализиране на допълнителни мобилности с цел практика.

Не на последно място като прях резултат от мобилността са разширените познания по немски език на учениците и  придобития интеркултурен опит.

Признаването и валидирането на уменията се осъществи чрез издаване на Европас мобилност документ на всички участници , сертификати от Висамар и оценки от работодателите.

Разкажете за нас